Sök
Bil tvättas i automattvätt
Ösmo
Verksamhetsmark

Del av Vansta 3:1

Drivmedelsstation och biltvätt i Ösmo

Förslaget till detaljplan gör det möjligt att bygga en ny drivmedelsstation i korsningen Djursnäsvägen/väg 225 vid Vansta industriområde i Ösmo. Förslaget gör det också möjligt att etablera biltvätt och kompletterande snabbmat och handel.

Planen var ute på granskning i september 2021. Nyuppkomna geotekniska frågor har fördröjt detaljplanens antagande, som nu väntas ske innan sommaren 2023.

Planen har tidigare varit ute på samråd och alla inkomna yttranden har samlats i en samrådshandling. Det innebär att sakägare och andra intresserade har fått tycka till om planen. De största förändringarna var:

  • Justering av byggrätten så att drivmedelsstationen inte kan läggas för nära kontorsbyggnaden väster om planområdet.
  • Minskning av kvartersmarkens storlek till förmån för naturmark i söder.
  • Uppdatering av den föreslagna dagvattenhanteringen.

Fakta

Var: Djursnäsvägen/väg 225 i Ösmo.
Vad: Nybyggnad av drivmedelsstation, biltvätt och snabbmat/handel.
Möjlig byggstart: Ej fastställt.
Byggaktör: St1

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Simon André

projektledare, mark- och exploatering
simon.a.andre@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: