Sök
Illustration av planerad byggnation i Nynäshamns centrumFörstora bilden
Ösmo
Bostäder

Björsta 2:26 m.fl.

Björsta – cirka 130 nya bostäder

I Björsta mellan Ösmo och Nynäshamns stad finns planer på att bygga cirka 130 nya bostäder. Ändring av detaljplanen har fått laga kraft.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att ändra regleringen av de planerade bostädernas byggnadsarea från ett bestämt antal kvadratmeter per fastighet till en procentsats av fastighetens area. Anledningen är för att möjliggöra en fastighetsreglering där flera bostadshus kan placeras inom samma fastighet.

Gestaltningsbestämmelser för bostädernas tak och fasadkulörer utgår och ersätts med nya gestaltningsbestämmelser för fasadkulörer. Kravet på friliggande bebyggelse utgår för tre av bostadskvarteren. Tillägg görs till bestämmelse om grundläggning samt till villkorsbestämmelse för bygglov för bostäder inom två kvarter som är beroende av bullerskydd från ett kvarter planlagt för handel, kontor, småindustri och lager.

Fakta

Var: Björsta, norr om Nynäshamn
Vad: ändring av detaljplan
Byggaktör: Signum
Möjlig byggstart: ej fastställt

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Sara Standert

projektledare, mark- och exploatering
08-520 688 20
sara.standert@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: