Sök
Illustration av planerad byggnation vid Nynäsgårds station
Nynäshamn norra
Bostäder

Kullsta 2 m.fl.

95 hyreslägenheter vid Nynäsgårds station

Vid Nynäsgårds station planeras för cirka 95 hyreslägenheter i tre flerbostadshus om 4-6 våningar med tillhörande parkeringar. Detaljplanen har fått laga kraft.

De planerade husen ligger intill de kulturhistoriskt intressanta Telihusen från 1920-talet och den nya bebyggelsen ska anpassas till de befintliga husens nockhöjd så att ny bebyggelse inte dominerar intrycket från Centralgatan. De nya byggnaderna anpassas också i placering så att de befintliga bostadshusen fortfarande får utblickar mot stationsområdet och så att de kan upplevas från stationen under årstider där vegetationen inte döljer husen.

Utöver de nya bostäderna omfattar projektet även allmänna platser både norr och söder om bostadsområdet. En ny gångbana anläggs i Kullstagränd. Söder om bostadsområdet kommer en ny trappa och ramp att byggas som ersätter den befintliga nedfarten till spårområdet, med syfte att möjliggöra en enklare och tryggare passage.

Ersättning för skador enligt 14 kapitlet

Detaljplanen fick laga kraft den  18 maj 2020.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet i plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid Mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen fick laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Fakta

Var: Nynäsgårds station mellan Centralgatan och tågspåret
Vad: tre flerbostadshus med cirka 95 lägenheter i totalt tre huskroppar
Boendeform: hyresrätt
Byggstart: hösten 2022
Bygge klart: våren 2024
Byggaktör: Nynäshamnsbostäder. Om du vill anmäla intresse för de planerade bostäderna, kontakta byggaktören.

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår
Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: