Sök
Nynäshamn norra
Bostäder

Vaktberget 12 och del av 13

Samlingslokal ersätts med lägenheter på Vårfruvägen

Den befintliga byggnaden på fastigheten Vaktberget 12, som innehåller en samlingslokal och en vaktmästarbostad, föreslås byggas om till ett flerbostadshus med lägenheter. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra detta.

På grund av en fastighetsreglering som gjordes efter att gällande detaljplan togs fram sträcker sig markanvändningen Samlingslokal en bit in på fastigheten Vaktberget 13. Ett annat syfte med planen är att ändra användningen där till bostadsändamål för att överensstämma med fastighetens ändamål.

Samråd 5-28 april 2024

Kommunen har tagit fram ett planförslag som är utställt för samråd 5-28 april 2024. Under samrådet får organisationer, myndigheter och sakägare som berörs av planförslaget möjlighet att lämna synpunkter.

Samrådsmöte

Den 25 april är det ett samrådsmöte i samlingslokalen på Vårfruvägen 12 klockan 17-19. Där finns möjlighet att ställa frågor om planförslaget till tjänstepersoner på kommunen och byggaktören.

Vad händer nu?

Synpunkterna från samrådet kommer sedan att sammanställas i en samrådsredogörelse. Sedan kan planförslaget kan justeras och kompletteras utifrån inkomna synpunkter. Detaljplanen ställs sedan ut för granskning och det är då återigen möjligt att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Inkomna synpunkter sammanställs i ett utlåtande. Efter granskningen fattas ett politiskt beslut om att anta detaljplanen. Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft och kan därefter genomföras

Planområde

PlanområdetFörstora bilden

Planområde.

Planhandlingar

Utredningar

Tyck till om planen

Synpunkter på planförslaget skrivs i ett yttrande med ditt namn, din adress och fastighetsbeteckning. Ange diarienummer SBN/2023/1388.

Yttrandet skickas till:
Nynäshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 149 81 Nynäshamn

eller mailas till:
sbn@nynashamn.se

Den 25 april är det ett samrådsmöte i samlingslokalen på Vårfruvägen 12 kl. 17-19. Där finns möjlighet att ställa frågor om planförslaget till tjänstepersoner på kommunen och byggaktören.

Sista dag att tycka till om detaljplanen är 28 april 2024.

Fakta

Var: Korsningen Vårfruvägen och Vaktbergsvägen
Vad: Lägenheter
Möjlig byggstart: våren 2025
Byggaktör: Thoppen Fastigheter AB

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Staffan Ahlstedt

planarkitekt
08-520 682 37
staffan.ahlstedt@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: