Sök

Illustrationsbild.

Nynäshamn södra

Humlan 10 med flera

Särskilt boende för äldre och bostäder i Gröndal

En ny detaljplan för ett särskilt boende för äldre om cirka 100 platser och bostäder i Gröndalsområdet ska arbetas fram. Kommunen kommer även att titta på behovet av att koppla ihop Fröjas- och Odins/Sigyns väg för att få till en ändamålsenlig trafiklösning i planområdet.

Nynäshamns kommun växer inom alla ålderskategorier. Inom äldreomsorgen finns ett stort behov av fler boendeplatser de kommande tio åren eftersom antalet personer över 80 år väntas öka kraftigt.

Under hösten 2023 har kommunen kartlagt möjliga platser för att bygga ett nytt särskilt boende i Nynäshamn. Kommunen har utifrån kartläggningen identifierat att fastigheten Humlan 10 passar för ändamålet. Humlan 10 ligger i Gröndalsområdet där samhällsbyggnadsförvaltningen just nu arbetar med ett planprogram.

30 januari 2024 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att förvaltningen ska ta fram ett förslag till detaljplan för Humlan 10. Inriktningen i planarbetet är att pröva förutsättningarna för ett särskilt boende. I planarbetet ska även förutsättningarna för ytterligare bostadsbebyggelse prövas för att säkerställa en effektiv markanvändning inom planområdet.

På platsen har det tidigare legat en förskola som nu har rivits. Området består därför i nuläget mestadels av sprängsten, grus och fyllnadsmassor med inslag av träd och buskage.

Planområde

Planförslaget är huvudsakligen lokaliserat till fastigheten för den tidigare förskolan Humlegårsskolan i Gröndalsområdet i Nynäshamn stad. Området ligger mellan vägarna Sigyns/Odins väg och Fröjas väg. Samhällsservice i närheten är bland annat Gröndalshallen, Gröndalskolan och Gröndalskiosken.

Förstora bilden

Planområdeskarta.

Fakta

Var: Gröndal, Nynäshamn
Vad: Särskilt boende (äldreboende) och bostäder
Byggaktör: Nynäshamns kommun
Möjlig byggstart: 2025-2026
Diarienummer: SBN/2023/1628/214

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Fredrik Lantz

planarkitekt
08-520 688 33
fredrik.lantz@nynashamn.se

 

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: