Ansök om planbesked

När du planerar att göra något som kräver att en ny detaljplan tas fram ska du ansöka om planbesked. Detsamma gäller om en befintlig detaljplan behöver ändras eller upphävas.

Ansök om planbesked

För att ansöka om planbesked kontaktar du kommunens stadsutvecklingsledare där du berättar om dina ideér eller behov. När ni har haft kontakt kan vi gå vidare med din ansökan. I din ansökan ska du bifoga ritningar, beskrivningar och andra relevanta uppgifter. Du ska också bifoga ett utdrag ur baskarta för projektering och planering.

Det innebär ett planbesked

Ett positivt planbesked innebär att kommunen avser att starta ett detaljplanearbete. Ett positivt planbesked är ingen garanti för att det i slutändan blir en antagen detaljplan.

Ett negativt planbesked innebär att arbete med detaljplan inte kommer att startas. Om ett planarbete inte kommer att påbörjas anges skälen för detta i planbeskedet.

Det är kommunstyrelsen som beslutar om planbesked. Beslutet är inte bindande och ett planbesked kan inte överklagas.

Handläggningstid och kostnad

Ett planbesked är det första steget i detaljplaneprocessen. Kommunen är skyldig att besluta om planbesked senast inom fyra månader från den dag en komplett begäran om planbesked kommit in. Kommunen och den som gjort begäran kan dock komma överens om en annan tid, både kortare och längre.

Kostnaden är samma oavsett om planbeskedet är positivt eller negativt. Fakturan skickas när beslutet är fattat.

Taxa för planbesked

Tjänst

Kostnad

Planbesked kategori 1 (alla åtgärder som inte omfattas av kategori 2 eller 3).

30 702 kronor

Planbesked kategori 2 (komplexa åtgärder eller åtgärder som kräver miljöbedömning).

59 262 kronor

Planbesked kategori 3 (åtgärder som innebär mindre ändring eller mindre tillägg till gällande detaljplan, förlängning av genomförandetid för gällande detaljplan eller andra åtgärder av motsvarande komplexitet).

16 422 kronor

Kontakt

Ida Olén

stadsutvecklingsledare
08-520 680 24
ida.olen@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: