Ansök om planbesked

När du planerar att göra något som kräver att en ny detaljplan tas fram ska du ansöka om planbesked. Detsamma gäller om en befintlig detaljplan behöver ändras eller upphävas.

Till ansökan ska du bifoga ritningar, beskrivningar och andra relevanta uppgifter. Du ska också bifoga ett utdrag ur baskarta för projektering och planering.

Ansökan om planbesked skickas till:
Nynäshamns kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
149 81 Nynäshamn

Att ta fram en ny detaljplan tar ofta upp till två år. För mindre planer kan det gå lite fortare. Ett planbesked är det första steget i detaljplaneprocessen.

Ett positivt planbesked innebär att kommunen avser att starta ett detaljplanearbete. Ett positivt planbesked är ingen garanti för att det i slutändan blir en antagen detaljplan.

Ett negativt planbesked innebär att arbete med detaljplan inte kommer att startas. Om ett planarbete inte kommer att påbörjas anges skälen för detta i planbeskedet.

Det är kommunstyrelsen som beslutar om planbesked. Beslutet är inte bindande och ett planbesked kan inte överklagas.

Taxa för planbesked

Tjänst

Kostnad

Planbesked kategori 1 (alla åtgärder som inte omfattas av kategori 2 eller 3).

27 665 kronor

Planbesked kategori 2 (komplexa åtgärder eller åtgärder som kräver miljöbedömning.

53 400 kronor

Planbesked kategori 3 (åtgärder som innebär mindre ändring eller mindre tillägg till gällande detaljplan, förlängning av genomförandetid för gällande detaljplan eller andra åtgärder av motsvarande komplexitet).

14 798 kronor

Kommunen är skyldig att besluta om planbesked senast inom fyra månader från den dag då en komplett begäran kommit in. Kommunen och den som gjort begäran kan dock komma överens om en annan tid, både kortare och längre.

Kostnaden är densamma oavsett om planbeskedet är positivt eller negativt. Fakturan skickas efter att beslutet är fattat. Till detta tillkommer kostnad för utdrag ur baskarta.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: