Sök
Dekorationsbild

Detta är en inspirationsbild. Byggnationen kommer inte se ut exakt så här.

Ösmo
Bostäder

Vansta 5:28, 5:29 och 5:38 

Ösmo entré – nya bostäder och butikslokaler intill Ösmo station

Ett område strax norr om Sara Carolinas torg i Ösmo ska prövas för byggnation av cirka 160 hyresrätter och minst två butikslokaler. Arbetet med en detaljplan pågår. Tanken är att projektet ska förbättra orienterbarheten mellan Ösmo resecentrum och Ösmo centrum.

Om förslaget och kommande arbete

Ösmo ska verka som nod för omgivande landsbygd. Här ska det finnas handel, service och attraktiva kollektivtrafiklösningar. Förslaget innebär att ett område strax norr om busscentralen på Sara Carolinas torg utvecklas för byggnation av cirka 160 bostäder i maximalt fyra våningar. Minst två butikslokaler föreslås planeras i bebyggelsens bottenvåning som vetter mot torget. Förslaget förväntas bidra till förbättrad trygghet på torget som idag fungerar som omstigningsplats mellan buss och pendeltåg.

Just nu befinner vi oss i startskedet av processen. Kommande utredningar som exempelvis bullerutredning, geoteknisk utredning med flera kan därför komma att påverka förslaget. Hänsyn kommer bland annat att tas till befintlig bebyggelse samt eventuella ljudföroreningar som följd av närheten till järnvägsspåren.

Tidigare detaljplaneprövning

Området har tidigare varit föremål för detaljplaneprövning. Efter samråd med berörda och ett antal remissinstanser beslutades dock att planläggningen skulle avslutas. Den då föreslagna bebyggelsen ansågs vara för hög och inte anpassad till omgivande bebyggelse. Ett omtag har tagits med en ny byggaktör och föreliggande förslag har tagit hänsyn till de yttranden som tidigare inkommit.

Planområde

Planområdet ligger intill busstorget och pendeltågstationen.

Text

Text

Tyck till om planen

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: Ösmo station
Vad: cirka 160 hyresrätter och minst två butikslokaler
Boendeform: hyresrätter i flerfamiljshus
Byggaktör: K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Sara Standert

projektledare, mark- och exploatering
08-520 688 20
sara.standert@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: