Sök
Dekorationsbild

Detta är en inspirationsbild. Byggnationen kommer inte se ut exakt så här.

Ösmo
Bostäder

Vansta 5:28, 5:29 och 5:38 

Ösmo entré – nya bostäder och butikslokaler intill Ösmo station

Ett område strax norr om Sara Carolinas torg i Ösmo ska prövas för byggnation av cirka 160 hyresrätter och minst två butikslokaler. Arbetet med en detaljplan pågår. Tanken är att projektet ska förbättra orienterbarheten mellan Ösmo resecentrum och Ösmo centrum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde med byggnation i högst fyra våningar. Bostadsområdet ska stärka kopplingen mellan centrum och pendeltågsstationen/busstorget genom att bland annat möjliggöra för verksamheter i valda delar av bottenplan. Planförslaget möjliggör även för ett mindre torg och innefattar en ny gång- och cykelväg mellan stationen och pendlarparkeringen. Bebyggelsen ska anpassas till omgivande miljö och närliggande kulturmiljövärden.

Samråd klart

Ett planförslag var ute på samråd 26 mars-16 april 2024. Då fick organisationer, myndigheter och sakägare som berörs av planförslaget möjlighet att lämna synpunkter.

Vad händer nu?

Kommunen kommer att gå igenom och beakta synpunkterna från samrådet. Utifrån detta kan planförslaget komma att justeras och kompletteras. Detaljplanen ställs sedan ut för granskning då det återigen är möjligt att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Inkomna synpunkter beaktas och sammanställs därefter i ett utlåtande. Efter granskningen fattas ett politiskt beslut om att anta detaljplanen. Om detaljplanen inte överklagas får den laga kraft och kan därefter genomföras.

Fakta

Var: Ösmo station
Vad: cirka 150 hyresrätter och minst två butikslokaler
Boendeform: hyresrätter i flerfamiljshus
Byggaktör: K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Sara Standert

projektledare, mark- och exploatering
08-520 688 20
sara.standert@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: