Sök

Ny översiktsplan

En översiktsplan visar kommunens plan för hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning ska utvecklas på lång sikt. Nynäshamns kommuns översiktsplan antogs 2012 och nu håller en ny på att tas fram. Granskningen pågår till och med 1 oktober 2024. Efter granskningen kommer förslaget att bearbetas en sista gång för att sedan behandlas av kommunfullmäktige.

Granskning pågår

Under sommaren och hösten 2022 var ett förslag till ny översiktsplan ute på samråd. Nu finns en ny chans att lämna synpunkter på ett reviderat förslag. Granskningen pågår 5 juni-1 oktober 2024.

Under granskningsperioden är det återigen öppet för medborgare, företag, föreningar, närliggande kommuner, länsstyrelsen och andra myndigheter att lämna synpunkter.

Utpekade utbyggnadsområden

De stora utbyggnadsområdena i kommunen är Nynäshamns stad, Ösmo inklusive Källberga. Det finns också potential för utbyggnad i Segersäng och området runt Kolbotten samt även i Landfjärden på sikt.

Övriga orter som Sunnerby-Spångbro, Stora Vika, Grödby och Lidatorp-Björsta ska utvecklas med viss kompletteringsbebyggelse, med respekt för befintliga natur-, kultur- och vattenvärden.

Tematiska planer (till vänster) och fördjupade översiktsplaner (till höger) är kopplade till översiktsplanen.

Översiktsplanens målbild

Nynäshamn är en del av den växande Stockholmsregionen och ska genom sin attraktivitet locka invånare, företagare och besökare. Kommunen ska växa och utvecklas hållbart i en takt som kommunen mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De värden och möjligheter som tillväxten skapar ska nyttjas för att utveckla hela kommunen – orter, landsbygd och skärgård - samtidigt som viktiga natur-, vatten- och kulturvärden bevaras och säkras för framtiden.

Orterna, landsbygden och skärgården ska leva och utvecklas utifrån sina förutsättningar och tillsammans länkas ihop till en sammanhållen kommun med en stark identitet. Nynäshamn ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i som kombinerar småstad, landsbygd och skärgård med närhet till storstad. Här ska finnas trivsamma, trygga och hälsosamma livsmiljöer och goda förutsättningar att få vardagslivet att fungera. Nynäshamn ska vara en klimatsmart och robust kommun, med starka ekosystem, som tar ansvar för framtida generationer.

Förstora bilden

Fyra målområden

Målbilden konkretiseras i fyra målområden med tillhörande utvecklingsstrategier:

  1. En växande hållbar kommun.
  2. En kommun – Levande och sammanhållen.
  3. Goda livsmiljöer med människan i centrum.
  4. Klimatsmart och robust kommun med starka ekosystem.

Så tycker du till om översiktsplanen

Webbformulär
Skicka in dina synpunkter via ett webbformulär.

Brev
Skriv ner dina synpunkter skicka ditt yttrande till Nynäshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 149 81 Nynäshamn. Märk brevet med diarienummer KS/2018/0299/212

E-post
Skriv ner dina synpunkter och skicka till kontaktcenter@nynashamn.se. Skriv diarienummer KS/2018/0299/212 i ämnesraden.

Informationsträffar
Under september kommer det finnas möjlighet att vara med på informationsträffar på olika platser i kommunen. Under mötet berättar vi om förslag till ny översiktsplan och medborgare får möjlighet att ställa frågor.

Ösmo centrum.

Om översiktsplanen

Översiktsplanen är ett centralt dokument för kommunal utveckling som visar den politiska viljan för hur bostadsbyggande, infrastruktur och naturvård ska hanteras. Det är grundstenen i strategisk samhällsplanering, vilket ger vägledning för detaljplanering och bygglov samt hur kommunen tar hänsyn till riksintressen och regionala planer.

I relaterad information finns samrådsredogörelsen Pdf, 1.4 MB. som sammanfattar de synpunkter som inkommit under samrådet. Den innehåller även kommentarer och svar från Nynäshamns kommun. Här finns också miljökonsekvensbeskrivningen Pdf, 1.9 MB. (MKB) som utvärderar de potentiella miljöeffekterna.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: