Sök

Ny översiktsplan

En översiktsplan visar kommunens plan för hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning ska utvecklas på lång sikt. Nynäshamns kommuns översiktsplan antogs 2012 och nu håller en ny på att tas fram.

Samrådet avslutat

Ett samråd inför ny översiktsplan pågick under hösten 2022. Under samrådet kunde kommuninvånare, föreningar och andra intressenter lämna synpunkter till det fortsatta arbetet. Nästa steg är att det ska ställas ut på granskning. Även då kan den som vill tycka till om förslaget. När planen är färdig ska den antas i kommunfullmäktige.

Översiktsplanen tittar framåt

Sedan översiktsplanen antogs 2012 har förutsättningarna förändrats på flera sätt. Stora detaljplaner för stadsutveckling och bostadsbyggande har antagits, band annat i stadsdelen Telegrafen i Nynäshamn och det nya bostadsområdet Källberga. Byggandet av Norviks hamn ger kommunen en central roll i hela regionens godsförsörjning vilket ställer nya krav på infrastrukturen.

Överiktsplanen har två tidspersepktiv, där det främsta är det kortare perspektivet på ungefär 20 år, fram till 2040. I vissa delar av översiktsplanen finns även en utblick mot 2060 som ger en tänkbar inrikting för kommunens långsiktoga arbete.

Översiktsplanens mål - hållbar utveckling i enlighet med de globala målen

Förslaget till översiktsplan har ett övergripande mål och det är att bidra till en hållbar utveckling i enlighet med de globala målen. För att möjliggöra detta finns följande tre delmål:

  1. En stark tillväxtkommun. Nynäshamn blir allt större. Under de senaste åren har kommunen antagit flera detaljplaner som tillåter ett stort bostadsbyggande. Men när kommunen växer behövs också nya skolor och förskolor, torg och gator, service och arbetsplatser. Näringslivets utveckling ska prioriteras, för att skapa nya arbetsplatser inom kommunen och dra nytta av de senaste årens stora infrastruktursatsningar.
  2. Goda livsmiljöer. Alla invånare ska leva i trivsamma, trygga, hälsosamma och vackra miljöer. Genom ett sammanhållet och riktat samhällsbyggande kan vi skapa goda miljöer för dagens och framtidens befolkning. Luften och vattnet ska vara rena. Störningar och risker från trafik och verksamheter ska minimeras.
  3. En klimatsmart utveckling med starka ekosystem. Nynäshamns kommun har ambitiösa mål för att minska utsläppen av växthusgaser. Samhällsbyggande och markanvändning är en viktig nyckel för att kunna nå dem. Med en klimatsmart planering skapar vi möjligheter till hållbara livsstilar, samtidigt som viktig naturmark kan bevaras. Det som byggs måste också klara ett förändrat klimat med mer extremväder.

Fördjupningsfilmer

Del 1 - översiktsplan & samråd. Översiktsplanerare Albin Törnberg berättar övergripande om översiktsplanen och möjlighet att lämna in synpunkter via samråd.

Del 2 - grönområden & naturvärden. Kommunekolog Hanna Lilja berättar om grönstruktur och hur vi hanterar det i förslaget till den nya översiktsplanen. Hanna berättar också om vilka platser i kommunen som är skyddade.

Del 3 - kulturmiljö & bebyggelse. Kommunantikvarie Sanna Jonsson berättar om hur Nynäshamn växte fram och hur vi med utgångspunkt i historien utvecklar kommunen i framtiden.

Om översiktsplanen

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunen. Planen visar den politiska viljan för hur kommunen ska utvecklas. Den innehåller riktlinjer för bland annat bostadsbyggande, utveckling av infrastruktur och naturvård.

Översiktsplanen är det främsta dokumentet i den strategiska samhällsplaneringen. Det är i översiktsplaneringen som kommunen tar fram en sammanhållen idé om samhällsbyggandet och visar hur man kan nå en långsiktigt hållbar utveckling.

Översiktsplanen ger vägledning i arbetet med bland annat detaljplanering och bygglov. Den visar också hur kommunen ska ta hänsyn till riksintressen, hur natur- och rekreationsområden kan utvecklas och förhållandet till regionala och statliga planer.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: