Sök
Ösmo
Verksamhetsmark

Vansta industriområde

Utveckling av Vansta verksamhetsområde

Vansta verksamhetsområde ligger söder om Ösmo tätort med närhet till väg 73. I området finns idag ett antal verksamheter med diverse inriktningar. Planen för den satsning som nu görs är att verksamhetsområdet ska utveckla sin fulla potential. Kommunen har fattat beslut om investering för att påbörja utbyggnaden. Projektering pågår och väntas bli färdig våren 2024.

Kommunen planerar för en om- och utbyggnad av verksamhetsområdets gatuutrymme. Målsättningen är att det ska bli mer attraktivt och funktionellt både för nya och gamla verksamhetsutövare. Utbyggnaden omfattar:

  • Ny gång- och cykelbana.
  • Ny belysning.
  • Nya anläggningar för fördröjning och rening av dagvatten.
  • Om- och nydragningar av ledningar.
  • Nya stickvägar enligt detaljplanerna.
  • Djursnäsvägen förlängs söderut för att ansluta mot väg 533.
  • Iordningställande av vissa fastigheter.

Beskrivning

För de tomter som ännu inte är sålda gäller:

  • Fastigheterna är avstyckade enligt detaljplan
  • Tillåten byggnadshöjd är upp till åtta meter för huvudbyggnad
  • Upp till en tredjedel av tomterna får bebyggas

Kommunen planerar inte att ta ut en separat gatukostnadsersättning från fastighetsägarna i området. Anslutningsavgift för kommunalt VA ingår inte i priset och tas ut enligt taxa.

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Simon André

projektledare, mark- och exploatering
simon.a.andre@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: