Sök
Ösmo
Verksamhetsmark

Vansta industriområde

Utveckling av Vansta verksamhetsområde

Vansta verksamhetsområde ligger söder om Ösmo tätort med närhet till väg 73. I området finns idag ett antal verksamheter med diverse inriktningar. Planen för den satsning som nu görs är att verksamhetsområdet ska utveckla sin fulla potential.

Kommunen planerar för en omfattande om- och utbyggnad av verksamhetsområdets gatuutrymme. Målsättningen är att det ska bli mer attraktivt och funktionellt både för nya och gamla verksamhetsutövare. En tidig prognos är att utbyggnaden kan stå klar under 2025. Utbyggnaden omfattar:

  • Ny gång- och cykelbana.
  • Ny belysning.
  • Nya anläggningar för fördröjning och rening av dagvatten.
  • Om- och nydragningar av ledningar.
  • Nya stickvägar enligt detaljplanerna.
  • Djursnäsvägen förlängs söderut för att ansluta mot väg 533.
  • Iordningställande av vissa fastigheter.

Beskrivning

För de tomter som ännu inte är sålda gäller:

  • Fastigheterna är avstyckade enligt detaljplan
  • Tillåten byggnadshöjd är upp till åtta meter för huvudbyggnad
  • Upp till en tredjedel av tomterna får bebyggas

Kommunen planerar inte att ta ut en separat gatukostnadsersättning från fastighetsägarna i området. Anslutningsavgift för kommunalt VA ingår inte i priset och tas ut enligt taxa.

Det händer nu

Kommunen har nu fattat beslut om investering för utbyggnaden. Projekteringen beräknas pågå under hela 2023. Därefter kommer en entreprenör upphandlas för att genomföra utbyggnaden.

I samband med projekteringen kommer vissa arbeten att utföras i området. Bland annat fältundersökningar och röjning och avverkning av skog och sly.

Intresserad?

Kommunen har för närvarande ingen försäljning av mark i Vansta verksamhetsområde. Är du intresserad av verksamhetsmark på andra platser är du välkommen att kontakta näringslivsavdelningen via naringsliv@nynashamn.se

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Simon André

projektledare, mark- och exploatering
simon.a.andre@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: