Sök
Kvinnor som fiskar från klippa

Stöd och verktyg till dig som företagare inom besöksnäringen

Här hittar du samlad information om vilka satsningar som görs och vad det kan innebära just för dig. Ta del av spaning och stöd om hur vi tillsammans kan utveckla och framtidssäkra vår besöksnäring.

En starkare besöksnäring - året runt

Stockholm Archipelago är vår långsiktiga regionala samverkan med syfte att ge förutsättningar för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård och året runt. Det kan vi få genom att vi förstår marknaden och att vi kan skapa anpassade produkter och konkurrenskraftiga paketlösningar. Men då är det också viktigt med träffsäkra spaningar, verktyg för marknadsföring och lösningar som kan generera goda och ekonomiskt hållbara samarbeten.

Syfte
Att skapa förutsättningar för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård och året runt.

Vision
Stockholms skärgård ska vara en året-runt-destination i världsklass.

Arbetet har fokus på att:
- Marknadsföra Stockholm Archipelago för internationell marknad mot naturtriben (ett intressesegment)
- Skapa möjligheter att få fler affärer till besöksnäringsföretagen i skärgården -
destinationsutveckling.

Samverkansorganisationen
Inom Stockholm Archipelago samverkar kommunerna Nynäshamn, Haninge, Nacka, Värmdö, Vaxholm, Norrtälje, Österåker och Stockholm (via Visit Stockholm) samt Region Stockholm och Skärgårdsstiftelsen.

Samverkan har en styrgrupp med representanter från samtliga parter, samt en beredningsgrupp och olika arbetsgrupper.

Stockholm Archipelago har en heltidsanställd projektledare, Marie Östblom, som är anställd hos Visit Stockholm.

Kontaktperson i Nynäshamns kommun är Nina Munters eller Kristina Stugholm på näringslivsavdelningen. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Stor satsning på naturupplevelser

Stockholm Archipelago fokuserar på intressesegmentet "naturtriben". Det omfattar människor som, oavsett nationalitet och ålder eller familjekonstellation, delar samma intresse för naturupplevelser. Gruppen kan delas upp utefter är vilken sorts natur de vill uppleva och hur aktiviteten ska vara. Stockholm Archipelago riktar in oss på så kallade "safety seekers" inom naturtriben. De söker utmaningar som ligger strax utanför deras bekvämlighetszon. Gör dem gärna i grupp i arrangerade aktivteter. Gruppen är villiga att betala för orörd natur och unika, skräddarsydda naturupplevelser.

Naturen är en av de viktigaste reseanledningarna för en semester i Sverige och Sverige förknippas även med hållbara naturupplevelser. Undersökningar och analyser bekräftar att naturturismen är ett av de segment inom turism som globalt växer snabbast. Även intresset för Sverige som semesterdestination ökar och det finns potential att öka antalet besökare som vill uppleva hållbar naturturism i Sverige.

Så kommunicerar och marknadsför Stockholm Archipelago skärgården

Stockholm Archipelago gör digitala reklamkampanjer, driver egen instagramkanal, ordnar pressaktiviteter, gör samarbeten med författare och bloggare och deltar på mässor för researrangörer.

Vi talar med våra kunder, inte till dem. Vi lyfter våra unika kommunikativa värden; kontrasterna, närheten och självförtroendet. Vi berättar skärgårdens sanna historia och om hur skärgården är en (annan del) av Stockholm.

Verktyg för produktutveckling och sampaketeringar

Här finns verktyg för dig som vill utveckla din produkt och samverka med andra företag i ett paket. Vi kallar det Stockholm Archipelagos "checklista".

Stockholm Archipelagos Checklista

 1. Initiera. En eller flera aktörer initierar produktidé och sampaketering.
 2. Kvalitetssäkra. Godkänn produktidén utifrån StA ´s krav och kvalitetskriterier.
 3. Samarbeta. Vidareutveckla produktidén tillsammans med samarbetsaktörerna.
 4. Organisera. Skapa en arbetsgrupp för produktutvecklingen.
 5. Produktutveckla. Utveckla produktprototyp
 6. Prissätta. Använd intäktsmodell för prissättning. Välj produktens säljkanaler.
 7. Vidareutveckla. Utvärdera och justera produktprototyp utifrån testkörning.
 8. Marknadsföra och sälja. Marknadsför och sälj produkten i utvalda kanaler.

Identifiera och beskriv produkten utifrån intressesegmentet Naturtribens behov och förväntningar. Vidare identifieras de samarbetsaktörer som kan bidra till att vidareutveckla idén. En omvärldsbevakning och jämförelse genomförs med liknande produkter och sampaketeringar från andra destinationer. Syftet är att inhämta kunskap, erfarenhet och omvärldstrender för analyser och användbara slutsatser i den fortsatta produktutvecklingen.

Verktyg

Frågeställningar

 • Hur matchar produkten Naturtribens behov?
 • Vilka aktörer behövs för att utveckla produktidén?
 • Vilka aktörer matchar ert varumärke?
 • Vilka omvärldsfaktorer påverkar och stödjer produktidén?
 • Finns det jämförbara produkter och i så fall vilka?

Alla produktidéer och sampaketeringar behöver checka av mot Stockholm Archipelagos uppställda krav och kvalitetskriterier för hållbar produktutveckling. Ekonomisk hållbarhet syftar främst på att bidra till den lokala ekonomin, miljömässig om att lämna så få avtryck på miljön som möjligt och social hållbarhet är att verka för att stärka samarbetet mellan skärgårdens olika aktörer och företagare. Tillsammans bidrar dessa tre dimensioner till att utveckla en hållbar destination. Syftet är att skapa fler hållbara, kvalitativa och sampaketerade produkter som tillsammans stärker utbudet i och efterfrågan på Stockholms skärgård.

Kvalitetskriterier för sampaketering

Du som företag vill och kan:

 • Verka för hela Stockholms skärgård.
 • Produktutveckla mot Naturtriben. Se punkt 1 för mer information om naturtriben.
 • Ingå i en sampaketering.
 • Dela Stockholm Archipelagos kommunikationskoncept. Läs om konceptet under rubriken "Så kommunicerar och marknadsför Stockholm Archipelago skärgården" ovan.
 • Utveckla produkter hållbart; ekonomiskt, miljömässigt och socialt.
  Läs mer och inspireras av Nature's Best 6 grundprinciper.
 • Garantera säkerhet. Säkerhetsaspekten kan till exempel vara att du är certiferad guide eller båttransportör. Det är också viktigt att sampaketeringen upplevs ha sömlösa övergångar för att gästen ska känna sig trygg.
 • Tillgodose vissa tekniska krav. Sampaketeringen kräver att det ska finnas möjlighet att boka produkterna digitalt så du behöver finnas i ett digitalt bokningssystem eller vara beredd att koppla på ett sådant. Genom sampaketeringen ingår du i ett digitalt nätverk med flera produkter så en viss teknisk nivå är nödvändig.
 • Arbeta för nya säsonger

Aktörerna som identifierats i steg 1 vidareutvecklar produktidén tillsammans. Vidare diskuteras förväntningar på samarbetet där möjligheter och utmaningar identifieras för att tillsammans skapa en realiserbar målbild för produktidén. I detta steg görs även en riskanalys i syfte att utarbeta åtgärder för hantering av dem. En översyn genomförs om ytterligare aktörer behöver involveras i samarbetet. Syftet är att undersöka om det finns alla aktörer för att utveckla produktidén samt att dessa har samma målbild och förväntningar på sampaketeringen.


Verktyg

 • Målbild
  Målbilden är ett verktyg för att visualisera den färdiga produkten till exempel genom en "moodboard". Ett tips är att sätta ihop några bilder som beskriver produkten utifrån vad som erbjuds och vilken känsla ni vill förmedla och hur ni vill att kunden ska känna. Ta gärna inspiration från andra destinationer i arbetet med skapandet av en målbild.
 • SWOT- och riskanalys
  Fokusera på vilka utmaningar som finns i sampaketeringen och hur dessa bäst kan lösas. Utmaningar kan vara tillexempel sjukdom, inställd trafik eller väder och vind. Som mindre företagare kan det också finnas begränsningar i form av hur mycket tid som finns att läggas samt hur mycket som kan mäktas med inom ramen för den ordinarie verksamheten.

Frågeställningar

 • Vilka olika delar och aktiviteter behöver produkten innehålla för att förverkliga produktidén?
 • Vilka möjligheter och utmaningar har produkten?
 • Vilka förväntningar finns på samarbetet?
 • Hur ser den gemensamma målbilden ut?
 • Vilka känslor förmedlar produkten och stämmer de överens med era förväntningar?
 • Finns det risker att ta hänsyn till?
 • Behöver ni formalisera samarbetet genom någon form av avtal?

En produktgrupp bildas med de aktörer som identifierats i steg 1 och 2, samt att andra roller eller kompetenser tillsätts som det anses nödvändiga i produktutvecklingen. Syftet är att fortsätta utveckla en hållbar produkt och att säkerställa att det finns rätt kompetens i produktgruppen. I detta steg formaliseras roller och ansvarsområden kring sampaketeringen samt att en enkel handlingsplan tas fram.


Verktyg

Frågeställningar

 • Vilka ingår i sampaketeringen?
 • Fattas det kompetenser?
 • Hur ser era respektive roller och ansvarområden ut?
 • Behövs ytterligare kompetenser?
 • Hur ser planeringen ut framåt?
 • Vad behöver göras och av vem eller vilka?

Produkten ses över i sin helhet för att eventuellt effektivisera sampaketeringens alla delar. Därefter konkretiseras produkten genom text och produktblad och visualiseras genom rörlig film och stillbilder. En kostnadsberäkning görs där aktörerna tillsammans tar fram ett riktpris för produkten. I detta steg görs en genomgång av produktens aktiviteter och överlämningar för att garantera ett gott värdskap. Syftet är att säkerställa produktens kvalité och hållbarhet utifrån naturtribens behov och förväntningar. I detta steg kan Stockholm Archipelago fungera som bollplank och stöd.


Verktyg

 • Produktblad. I Stockholm Archipelagos kommande mediabank kommer du att kunna hitta en mall för produktblad utifrån Stockholm Archipelagos kommunikationskoncept. Kika också gärna på tidigare framtagna produkter.
 • Bilder, stilla och rörligt bildmaterial.
  Inspireras och hämta bilder gratis via Visit Stockholms mediabank.

Frågeställningar

 • Vad behöver adderas eller ändras för att effektivisera paketet?
 • Har produkten sömlösa övergångar mellan aktiviteterna?
 • Vad kostar produkten ut mot slutkund?
 • Hur ser prissättningen ut jämfört med liknande produkter inom skärgården eller på andra liknande destinationer?
 • Hur ser de affärsmässiga förutsättningarna ut för alla parter?
 • Vem eller vilka skriver text och tar fram bildmaterial?

Gemensam prissättning förutsätter transparens och tillit mellan samverkansparter. Intäktsmodellen bygger på att leverantörerna i sampaketeringen anger sitt pris utifrån en varierad prissättningsmodell beroende på verksamhet. Antingen ett fast pris per person eller utifrån kvantitet med fallande prisskala. Därefter adderas 20 procent på paketets totalpris. Vinstmarginalen beror på val av säljkanal och bokningsgrad per grupp. Syftet är att genom intäktsmodellen balansera två nyckelfaktorer: kundvärdet dvs vad marknaden är villig att betala och att leverantören får skäligt betalt.

Verktyg

Frågeställningar

 • Vad blir priset ut mot slutkund?
 • Hur ser kostnads-och intäktsfördelningen ut mellan samarbetsparterna?
 • Vem har resegaranti?
 • Hur stämmer den totala prissättningen och överens med liknande paket och tjänster som finns på marknaden?
 • Kan ni själva sälja paketet eller behöver ni räkna in säljprovision i intäktsmodellen?
 • Vilka är produktens säljkanaler och hur skiljer det sig åt?
 • Vilken provision tar säljkanalerna?
 • Hur påverkar valet av säljkanal vinstmarginalen?

Målet är att kvalitetssäkra produkten ut mot kund genom att genomföra en testkörning av produkten. En strategiskt utvald testgrupp väljs ut av företagen. I detta steg vidareutvecklas produkten genom att tillsätta en av företagen utvald testpatrull i syfte att få feedback utifrån kundupplevelse och servicenivå. Målet är att det måste finnas en jämn nivå på värdskap och service. Produkten utvärderas av testpersonerna.

Verktyg

Frågeställningar

 • Vilka strategiskt viktiga personer ska ingå i testkörningen?
 • Hur utvärderar ni insatserna?
 • Hur tas resultatet hand om?
 • Vad behöver ni åtgärda och justera i paketet?

Här planerar ni för marknadsföring utifrån valda säljkanaler och materialet ni tagit fram i steg 5. Uppföljning och analys av marknadsföringsinsatserna är viktiga redskap för att få utdelning i form av bokningar. I detta steg är Stockholm Archipelago viktig i marknadsföringen av produkten mot researrangörer, press och media. Syftet är att utöka marknadsföringen i flera kanaler för att få ökad spridning, där Stockholm Archipelago marknadsför hela skärgården som destination med produkterna som reseanledningar. Inom Stockholm Archipelagos marknadsplan ingår också att genomföra digitala marknadskampanjer på Instagram och Facebook.

Verktyg

 • Stockholm Archipelagos marknadsplan och digitala marknadsstrategi
 • Stockholm Archipelagos kommunikationskoncept. PDF-dokument finns under rubriken "Så kommunicerar och marknadsför Stockholm Archipelago skärgården" ovan.
 • Säljkanalernas marknadsföringskanaler
 • Egna sälj- och marknadskanaler
 • Gemensam marknadsplan

Frågeställningar

 • Vilka är produktens marknadsföringskanaler?
 • Behöver ni fler säljkanaler eller har valet av säljkanal ändrats?
 • Vad erbjuder de olika säljkanalerna?
 • Vad tar säljkanalerna i provision?
 • Hur mycket läggs på betald marknadsföring?
 • Hur utvärderas och följs den egna marknadsföringen upp?
 • Vilka inlägg driver mest trafik, betalda eller organiska?
 • Vilka inlägg leder till en bokning?
 • Vilka researrangörer matchar produkten?

Kostnadsfri mediabank för bilder och mallar

Har du behov av bilder och filmer i din marknadsföring? Stockholm Archipelago har en mediabank där du kostnadsfritt kan hämta bilder och filmer som visar livet i vår fantastiska skärgård. Här finns även mallar som hjälper dig att ta fram proffsiga produktblad.

Länk till mediabanken kommer under hösten/vintern 2023.

Håll kontakten med andra företagare inom besöksnäringen.

På initiativ av en företagare i Nynäshamn har en Facebookgrupp för företagare inom besöksnäringen startats. Varmt välkommen att gå med du också!

Vill du veta mer om vad Stockholm Archipelago gör

Mer stöd till besöksnäringen i Nynäshamns kommun

Utöver Stockholm Archipelago så har vi har ett pågående arbete att stärka upplevelsen av Nynäshamns kommun och skapa förutsättningar och stöd till dig som verkar inom besöksnäringen.

Sociala medier - I love Nynäshamn

Intiativet och budskapet kring "I love Nynäshamn" handlar om platsen med målet är att stärka platsvarumärket och lyfta platsens unika värden.

På Instagram visar vi upp den livsstil och livskvalitet som besökare och boende i vår kommun kan ta del av. På Facebook får besökaren även konkreta tips kring evenemang och om vad som finns att se, göra och uppleva.

Upplev Nynäshamn på webben

På Uppleva-sidorna inspirerar och lyfter vi platsen med bilder och inspiration om natur och aktiviteter att göra.

Nynäshamns Besökscenter

Besökscenter välkomnar både besökare och invånare och ger tips kring se, bo, äta och uppleva runt om i kommunen. Men lika välkommen är du som företagare att höra av dig om du vill tipsa om din verksamhet, evenemang eller söker samverkan med andra aktörer inom besöksnäringen, kanske för en framtida paketering?

Besökscenter har öppet vardagar året runt och även helger från maj-september.

Adress Nynäshamns Gästhamn i Fiskehamen i Nynäshamns stad.
Telefon 08-520 737 00
Mejl info@nynashamn.se

Årets Nynäshamnskampanj

Nynäshamns kommun marknadsför platsen Nynäshamns kommun i olika kampanjer med annonser i utvalda medier.
- Schibstedts olika publikationer som Aftonbladet och Blocket, banners
- Svenska Dagbladet, print helsida
- 100% Nynäshamn, print helsida
- Gotland just nu, print som ges ut i hela Södermanland
- Utomhusskärmar i Stockholm
- Gästhamnsgudien.se, banners
- Sociala meder, löpande

Lyft Nynäshamn du också!

Den positiva bilden av vårt Nynäshamn bygger vi tillsammans genom att ladda Nynäshamns varumärke med positiva värden. Viktigt för platsen och för dig som företagare. Vår verktygslåda gör det lätt. Här hittar du bilder, filmer och symbolen som visar att att du är stolt över att vara en del av platsen Nynäshamns kommun.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: