Sök

Tillstånd och tillsyn

Här finns information om olika tillstånd som du kan ansöka om hos Nynäshamns kommun. Behöver du hjälp med något är du välkommen att kontakta kommunens företagslots.

Serverings- och tobakstillstånd, anmälan av folköl och tobak och e-cigaretter hanteras av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Smohf.

På Smohf:s webbplats kan du läsa om vad som krävs för att få tillstånd, hur du ansöker, vilka handlingar som ska bifogas och vad prövningen kostar. Här finns också information om när du inte behöver ha serveringstillstånd.

Det krävs tillstånd från polisen om du vill använda en offentlig plats för till exempel torghandel, uteservering, evenemang samt om du vill gräva eller schakta i kommunens mark. Även störande buller på offentliga platser som stenkrossning, pålning, nitning eller annat arbete får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. Innan du skickar in din ansökan till polisen är det bra att ta kontakt med kommunens trafiktekniker för att komma överens om område etcetera.

Vad är offentlig plats?

En offentlig plats är en väg, gata, trottoar, park eller liknande som är upplåten för allmänheten, det vill säga en plats som ofta används. Platsen ägs ofta av kommunen. Delar av marken, till exempel en trottoar, kan ha en privat markägare. Tillstånd kan behövas även om marken är privat, till exempel kan andra människor behöva utnyttja privat mark för genomfart.

Det här kräver tillstånd

  • Uteservering
  • Försäljning
  • Torgplats
  • Evenemang
  • Placering av container eller byggsäck
  • Placering av byggnadsställning
  • Placering av skylt, bord eller scen
  • Störande buller
  • Insamling av pengar

Platser för torghandel finns på Fredsgatan mellan Centralgatan och Stadshusplatsen, på Malmtorget och på Ösmo torg. Torgplatser kan bokas per dag, vecka eller längre perioder. Ta kontakt med kommunens trafiktekniker.

Kontakt

Lena Helin
trafiktekniker
08-520 683 22
lena.helin@nynashamn.se

En uteservering ska som regel anslutas direkt till fasaden och får vara lika lång som restaurangen, om det inte är olämpligt ur trafik- eller framkomlighetssynpunkt. Uteserveringen ska placeras så att minst 2,0 meter gångbana lämnas mellan gata och uteservering eller fasad och uteservering.

Uteserveringarna är en del av gatumiljön och stadens uterum och bör därför placeras direkt på trottoaren.

Serveringen ska vara tillgänglig för alla och därför alltid ha en anordnad plats för rullstol. Utrymmet där rökning är tillåten bör begränsas för att ge plats åt icke

Beroende på hur uteserveringen utformas kan det i vissa fall krävas bygglov. Kontakta kommunens bygglovshandläggare för besked.

Tillstånd och tillsyn över de bassängbad i Haninge, Nynäshamn och Tyresö som är till för allmänheten eller som används av många människor sköts av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

För att få hantera brandfarliga varor yrkesmässigt i industriverksamhet eller publika lokaler som till exempel restauranger, skolor och varuhus behövs ofta tillstånd. Om du behöver tillstånd beror dels på vilken verksamhet du bedriver och dels på hur stor mängd brandfarliga varor som du totalt planerar att hantera.

Information och tillstånd ansöker du om hos Södertörns Brandförsvarsförbund.

Kommunen hanterar alla frågor som rör vad du får bygga, riva eller göra när det gäller mark. I våra bygglovsguider kan du enkelt se vad som gäller för just dig och ditt projekt.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) sköter tillsyn av lantbrukens användning av gödsel och bekämpningsmedel samt störande djur som långvarigt skällande hundar.

Länsstyrelsen är ansvarig myndighet när det gäller tillstånd och tillsyn för djurstallar och djuranläggningar som hunddagis, katthem och cirkus.

Vill du ha nötkreatur, grisar, får och getter eller höns ska du anmäla det till Jordbruksverket.

Kommunen har bestämmelser kring vilka veckor du får elda.

Vill du elda övrig tid eller till Valborg ska du kontakta Södertörns brandförsvarsförbund.

Det krävs tillstånd om du vill använda en offentlig plats för att arrangera ett evenemang.

Nynäshamns kommun välkomnar evenemang och ser gärna att både större och mindre arrangemang av såväl lokal, regional, nationell som internationell karaktär arrangeras för att kunna bidra till att öka Nynäshamns konkurrenskraft som besöksmål.

Det krävs tillstånd om du vill använda en offentlig plats för till exempel torgplats, uteservering eller evenemang. Läs mer under Användande av allmän plats här ovan.

För att få inneha, hantera, förvara, köpa och sälja explosiva varor inom Sverige måste du i de flesta fall ha tillstånd. Du kan behöva söka flera tillstånd samtidigt, beroende på vad din hantering gäller.

På Södertörns brandförsvarsförbunds webbplats kan du läsa om vad som krävs för att få tillstånd, hur du ansöker, vilka handlingar som ska bifogas och vad prövningen kostar.

Vi kontrollerar lokaler i offentlig miljö. En del lokaler är anmälningspliktiga enligt miljöbalken, till exempel skolor, förskolor, bassängbad och kosmetiska solarier, medan andra så som frisörer inte är det.

Det är enkelt att spela in film i Nynäshamn. Stort urval av inspelningsplatser, samarbete med polis, räddningstjänst och lokala näringslivet gör det enkelt för filmskapare att välja Nynäshamn som inspelningsort.

Nynäshamn är en filmvänlig kommun. Här finns ett rikt urval av inspelningsmiljöer inom korta avstånd och en beredskap för ett snabbt och positivt mottagande för dig som filmproducent. För frågor om tillstånd hänvisar vi till kommunens trafiktekniker.

Otaliga inspelningsmiljöer

Här hittar du idylliska kulisser som öppet hav, pittoresk skärgårdsmiljö, småstad, landsbygd, jordbruk och lövskog. Här finns även romantiska miljöer såsom orörda vikar och stränder, klippor och sjöar tillsammans med sagornas vildvuxna barrskog. Lägg därtill spännande omgivningar såsom vattenfyllda kalkbrott, färjeterminal, industriområden och dolda bergrum under jord. Allt ligger på bekvämt avstånd från Nynäshamns centrum som i sin tur ligger bara 50 minuter från Stockholms storstadsmiljö.

För tips om inspelningsplatser hänvisar vi till vår turistbyråföreståndare.

Kontakt

Kristina Stugholm
Turistbyråföreståndare
08-520 737 04
kristina.stugholm@nynashamn.se

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ger information om vad som gäller kring hantering av kemikalier, information om cisterner, bekämpningsmedel och årsrapportering av köldmedia.

På Smohf:s webbplats kan du läsa om vad som gäller samt hitta blanketter för anmälan och eller ansökan.

Viltvårdslaget ordnar i samarbete med Nynäshamn kommun jakter för dig som bor i kommunen och som har vapenlicens och jaktkort.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) ansvarar för tillsyn och rådgivning inom livsmedelsområdet. Här ingår bland annat registrering av livsmedelsföretag och livsmedelsanläggning.

Livsmedelskontrollen finns för att konsumenterna ska kunna köpa säkra livsmedel. För livsmedel är det Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som ansvarar för tillsyn och rådgivning. Här ingår bland annat registrering av livsmedelsföretag och livsmedelsanläggning.

Nynäshamns kommun får bara godkänna så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för. Tillstånd och registreringar som beviljats innan 31 december 2018, enligt den gamla lagen, gäller dock tillståndstiden ut.

Vad som skiljer ett registreringslotteri mot ett lotteri som kräver licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen.

Läs mer på lotteriinspektionens webbplats om kommunala lotterier.

Kommunerna ansvarar för ansökningsblanketter

Spelinspektionen tillhandhåller inte ansökningsblanketter eller övriga blanketter som hör till registreringslotterier. De blanketterna tillhandahålls av kommunen. Vänligen kontakta vår föreningssekreterare för mer information.

Kontakt

Sune Hamrin
Föreningssekreterare/föreningssamordnare

Tel 08-520 684 05
sune.hamrin@nynashamn.se

Bestämmelser

Bestämmelser för anordnande av bland annat lotterier finns att läsa hos Lotteriinspektionen.

Inom miljöskyddsområdet kontrollerar Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) bland annat anmälan om miljöfarliga verksamheter. Med miljöfarlig verksamhet menas verksamhet som kan medföra utsläpp eller andra störningar från mark, fast egendom eller fasta anläggningar på ett sätt som kan innebära olägenhet för människors hälsa eller miljön.

För att spela upp inspelad musik kan det krävas tillstånd. Dessa ansvarar Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI) för.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är till för att underlätta för dem som har svårt att gå och behöver parkera närmare sitt färdmål. Kommunen hanterar din ansökan.

Det krävs bygglov för att sätta upp en skylt eller ljusanordning på en byggnad som ligger inom ett detaljplanelagt område.

Om du inte äger marken där skylten ska sättas upp måste även markägaren kontaktas för ett godkännande. Utanför planlagt område måste du söka tillstånd från Vägverket och/eller från Länsstyrelsen.

Eftersom det innebär en hälsorisk att sola i solarium är det anmälningspliktigt. Ägare av solarieverksamhet ska anmäla sin verksamhet till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som är tillsynsmyndighet i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Medgivande att rengöra fast förbränningsanläggning (sotning) lämnas av Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff)

Det finns särskilda platser för torghandel. Platser för torghandel finns på Fredsgatan mellan Centralgatan och Stadshusplatsen, på Malmtorget och på Ösmo torg. Torgplatser kan bokas per dag, vecka eller längre perioder. Ta kontakt med kommunens trafiktekniker för att göra en bokning.

Kontakt

Lena Helin
trafiktekniker
08-520 683 22
lena.helin@nynashamn.se

Den som ska utföra arbete på allmän gatumark kan behöva en godkänd trafikanordningsplan och ett grävtillstånd. Grävtillstånd kan också kallas schaktlov eller schakttillstånd.

Läs mer och ansök om trafikanordningsplan och grävtillstånd här.

Information om tillståndskrav för inrättande av enskild avloppsanläggning hittar du hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf).

Avloppsvatten från industrier får inte skilja sig från avloppsvatten från hushåll. Om ditt företag har farliga ämnen i vattnet måste det renas innan det kommer till reningsverket.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: