Sök
Stora Vika
Bostäder

Lyngsta 2:2

40-tal kedjehus vid Stora Vika

Detaljplanen möjliggör för byggnation av cirka 40 nya småhus på delar av fastigheten Lyngsta 2:2 samt att skydda de områden med högst naturvärden genom att planlägga dem som naturmark. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Planområdet ligger cirka en kilometer nordöst om Stora Vika. En ny gång- och cykelväg föreslås längs med Sjöviksvägen mellan det nya bostadsområdet och Bodavägen för att möjliggöra en säkrare gång- och cykelförbindelse.

Planområde

PlanområdetFörstora bilden

Planhandlingar

Utredningar

Synpunkter på detaljplanen skrivs i ett yttrande med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Ange diarienummer MSN/2015/0722.

Yttrandet skickas till:
sbn@nynashamn.se

eller

Nynäshamns kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn eller till

Sista datum för att tycka till

Senast den 17 december 2021 ska synpunkterna ha kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fakta

Var: cirka 1 kilometer nordöst om Stora Vika längs Sjöviksvägen.
Vad: 40-tal småhus

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår
Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: