Sök
Stora Vika
Bostäder

Lyngsta 2:2

40-tal kedjehus vid Stora Vika

Förslaget i den nya detaljplanen innebär att cirka 40 nya småhus byggs strax nordöst om Stora Vika. De planerade bostäderna får vara max två våningar höga plus en vindsvåning. Tanken är att området ska anslutas till Bodavägen med en ny gång- och cykelväg. Det nya förslaget ska också skydda de områden som har stort naturvärde.

Planen var ute på granskning den 3-17 december. Granskning innebär att sakägare, myndigheter, närboende och allmänheten kan tycka till om förslaget. Synpunkterna sammanställs nu i ett utlåtande. Efter granskningen ska detaljplanen antas. Om planen inte överklagas får den laga kraft och kan därefter genomföras.

Ändringar efter samrådet

Planförslaget har justerats utifrån de synpunkter som kom in i samrådet. Bland annat har planområdet ändrats för att exkludera Sjöviksvägen, ett nytt teknikområde har ritats in för att möjliggöra en nätstation och lokalgatan har flyttats något för att ge bättre sikt i den nya korsningen. Pumpstationen har också flyttats till västra sidan av infartsvägen.

Planområde

Planområdet

Planhandlingar

Utredningar

Synpunkter på detaljplanen skrivs i ett yttrande med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Ange diarienummer MSN/2015/0722.

Yttrandet skickas till:
sbn@nynashamn.se

eller

Nynäshamns kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn eller till

Sista datum för att tycka till

Senast den 17 december 2021 ska synpunkterna ha kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fakta

Var: cirka 1 kilometer nordöst om Stora Vika längs Sjöviksvägen.
Vad: 40-tal småhus
Möjlig byggstart: 2022

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Linnéa Widholm

planarkitekt
08-520 682 24
linnea.widholm@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: