Sök
Stora Vika
Bostäder

Lyngsta 2:2

40-tal kedjehus vid Stora Vika

Detaljplanen möjliggör för byggnation av cirka 40 nya småhus på delar av fastigheten Lyngsta 2:2 samt att skydda de områden med högst naturvärden genom att planlägga dem som naturmark. Planen är överklagad och lämnas över till mark- och överdomstolen för handläggning.

Planområdet är beläget cirka en kilometer nordöst om Stora Vika. En ny gång- och cykelväg föreslås längs med Sjöviksvägen mellan det nya bostadsområdet och Bodavägen, för att möjliggöra säkrare gång- och cykelförbindelser med Stora Vika.

Planförslaget var utställt för samråd under mars och april 2020 och granskning var i december 2021. Samråd och granskning innebär att sakägare, myndigheter, närboende och allmänheten kan tycka till om förslaget. De synpunkter som inkommit under samråd och granskning, samt kommunens bemötande av dessa redovisas i samrådsredogörelsen respektive granskningsutlåtandet.

Den 9 februari 2023 antogs detaljplanen av kommunfullmäktige. Planen är överklagad och lämnas över till mark- och överdomstolen för handläggning.

Planområde

Planområdet

Planhandlingar

Utredningar

Synpunkter på detaljplanen skrivs i ett yttrande med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Ange diarienummer MSN/2015/0722.

Yttrandet skickas till:
sbn@nynashamn.se

eller

Nynäshamns kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn eller till

Sista datum för att tycka till

Senast den 17 december 2021 ska synpunkterna ha kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fakta

Var: cirka 1 kilometer nordöst om Stora Vika längs Sjöviksvägen.
Vad: 40-tal småhus
Möjlig byggstart: 2023

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Linnéa Widholm

planarkitekt
08-520 682 24
linnea.widholm@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: