Sök
Sorunda
Kommunal service

Torp 2:26

Utbyggnad av brandstation i Sorunda

Sorunda brandstation behöver större lokaler för bland annat omklädningsrum för kvinnor. Den gamla detaljplanen medgav ingen utbyggnad och därför behövde den ändras. Särskild omsorg har ägnats åt utformningen så att utbyggnaden passar in i den riksintressanta kulturmiljön i Sorunda. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Fakta

Var: Spångbro
Vad: utbyggnad av brandstationen

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt
Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: