Sök
Ösmo
Bostäder

Hallängen 7 med flera

Hyresrätter nära Ösmo station

Mellan centrum och stationen i Ösmo finns det planer för flerbostadshus med möjlighet till verksamhetslokaler i bottenvåningen. Den tänkta boendeformen är hyresrätter. Planområdet är beläget norr om Nyblevägen, mellan vårdcentralen och simhallen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av ett befintligt bostadsområde med ytterligare byggrätter för bostäder och begränsat centrumändamål som avser förstärka stråket mellan Ösmo centrum och busstorget vid Ösmo station.

Detaljplanen tar också höjd för en kommande breddning av Birkavägen och Nyblevägen. Utformningen av detaljplanen syftar också till att ta hänsyn till det övriga områdets gestaltning och stärka landskapsbilden med en god helhetsverkan.

Samråd avslutat

Ett planförslag har tagits fram ochvar utställt för samråd 3-24 maj 2024. Under samrådet fick organisationer, myndigheter och sakägare som berörs av planförslaget möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse och planförslaget kan justeras och kompletteras utifrån inkomna synpunkter.

Detaljplanen ställs sedan ut för granskning och det är då återigen möjligt att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Inkomna synpunkter sammanställs i ett utlåtande. Efter granskningen fattas ett politiskt beslut om att anta detaljplanen. Om detaljplanen inte överklagas får beslutet laga kraft och detaljplanen kan genomföras.

Fakta

Var: Birkavägen/Nyblevägen, mellan Ösmo centrum och Ösmo station
Vad: flerbostadshus med möjlighet till verksamheter i bottenvåning
Boendeform: hyresrätter
Byggaktör: Ösmo Hallängen 7 AB

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Sara Standert

projektledare, mark- och exploatering
08-520 688 20
sara.standert@nynashamn.se

Linnéa Widholm

planarkitekt
08-520 682 24
linnea.widholm@nynashamn.se


Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: