Sök

Illustraion.

Nynäshamn centrala
Bostäder

Fyren 27

Lägenheter vid Fredsgatan i centrala Nynäshamn

Vid Fredsgatan planerar kommunen för lägenheter i ett nytt flerbostadshus. Detaljplanen ska också möjliggöra för butiks- eller verksamhetslokaler i gatuplanet.

Projektet är en del i utvecklingen av Nynäshamns stadskärna och väntas kunna bidra med 15-20 nya bostadslägenheter och ett tillskott i handels- och serviceutbudet. Det nya bostadshuset ska ha en tydlig stadsmässig karaktär.

Under våren och försommaren 2024 kommer utredningar om bland annat dagvatten och buller tas fram. Samråd kring detaljplanen beräknas ske till hösten 2024.

Planområde

PlanområdetFörstora bilden

Planområde.

Fakta

Var: Korsningen Fredsgatan/Hamngatan
Vad: Lägenheter i flerbostadshus
Möjlig byggstart: 2026
Byggaktör: Civesta AB

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Staffan Ahlstedt

planarkitekt
08-520 682 37
staffan.ahlstedt@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: