Sök
Ösmo
Kommunal service

Del av Vansta 5:50

Kommunal samhällsservice i Ösmo vid Vikängens IP

Syftet är att skapa en flexibel detaljplan och byggrätt för kommunal samhällsservice, med antingen en förskola eller ett LSS-boende. Planen syftar även till att skapa förutsättningar för ny gång- och cykelväg på östra sidan Viksängens IP och på södra sidan av Körundavägen. Planförslaget ska även ge planstöd för befintlig markanvändning på en del av Körundavägen som idag saknar detaljplan och ge möjligheter till breddningen och trafiksäkring av Körundavägen.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i december 2018 att beställa en ny detaljplan för en förskola på fastigheten Angeln 2 i Ösmo. I prövningen av planförslaget framkom utmaningar gällande bland annat trafiklösningen. Detta resulterade i att planområdet flyttats till fastigheten Vansta 5:50. Vidare har planprövningen efter samrådet resulterat i en breddning av syftet med planen till att innefatta en mer flexibel detaljplan med fler lämpliga användningar. 

Plats

Planområdet omfattar del av fastigheten Vansta 5:50 som ligger i Ösmo tätort. För området gäller i huvudsak detaljplan S176 som antogs 1966. En del av norra planområdet saknar i dagsläget detaljplan.

Förutsättningar och områdets utformning

Funktionen förskola och LSS-boende kommer inte blandas inom planområdet. Vid användningen förskola möjliggör planförslaget för cirka sex avdelningar med tillhörande funktioner så som gårdsmiljöer, angöringslösningar och parkeringsplatser. Om det blir ett LSS boende möjliggör detaljplanen för cirka 12 lägenheter med tillhörande funktioner så som gårdsmiljöer, angöringslösningar och parkeringsplatser. Tillkommande bebyggelse avses anpassas till naturmarkskaraktären och den kuperade terrängen samt i sin skala förhålla sig till intilliggande villabebyggelse.

Området är till största delen täckt av skog, främst lövträd men även en del barrträd. Det finns skyddsvärda och särskilt skyddsvärda träd i området som är tänkt att bevaras i största möjliga mån. I området förekommer berg i dagen bland annat i den västvända slänten som vetter mot Viksängens IP. Platsens naturmarkskaraktär och naturvärden är tänkt att bibehållas bland annat för att möjliggöra för friyta för lek och utevistelse inom kvartersmarken. Detta innebär att bebyggelsen med tillhörande anläggningar ska anpassas till naturmarkkaraktären och den kuperade terrängen.

Geotekniska förhållanden visar goda förutsättningar för planerad byggnation. Intilliggande bebyggelse och landskapsbild bedöms inte störas i någon större omfattning i och med planens regleringar. Korttidsparkering för hämtning och lämning av exempelvis barn samt varutransporter kommer att lösas via Körundavägen. Angöring för färdtjänst kan lösas genom den södra parkeringen som ansluter till Torgvägen/ Idrottsvägen via en väg inom kvartersmarken fram till entrén. Parkering för personal möjliggörs i planområdets södra del med angöring från Torgvägen/Idrottsvägen.

Planområde

Samrådshandlingar

Utredningar

Tyck till om planen

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: vid Viksängens IP, Ösmo
Vad: Kommunal samhällsservice, förskola eller LSS boende
Möjlig byggstart: tidigast 2025
Byggaktör: Nynäshamns kommun
Diarienummer: MSN/2020/0726/214

Prenumerera på den här webbsidan

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång vi gör en viktig uppdatering.

Hantera prenumeration

Din e-postadress är en personuppgift som kommer att behandlas i syfte att skicka ut aktuell information. Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras på nynashamn.se/gdpr.

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Fredrik Lantz

planarkitekt
08-520 688 33
fredrik.lantz@nynashamn.se

 

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: