Sök
Illustration av planerad byggnation i Nynäshamns centrum
Nynäshamn centrala
Bostäder

Gröndal

Planprogram Gröndal

Ett planprogram ska tas fram för att beskriva den kommande utvecklingen i delar av Gröndalsområdet. Programmet ska utgå från den fördjupade översiktsplanen där platsen pekas ut som ett förtätningsområde för bostäder.

Programområdet ligger i den västra delen av Nynäshamns stad, intill Gröndalsviken, och är cirka 10 hektar. Planprogrammet innebär en möjlighet att ta ett helhetsgrepp över områdets utveckling. Programmet ska länka samman översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen med kommande detaljplaner och ligga till grund för utvecklingen i området.

I den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad ”Småstaden vid havet” är området utpekat som ett utvecklingsområde för bostäder. Området ingår i blandstaden som är avsedd att utvecklas med fler bostäder, handels- och serviceverksamheter och ska bidra till att skapa mer stadsmässiga miljöer i Nynäshamns stad. Planprogrammet kommer bland annat beskriva olika begränsningar och förutsättningar samt ge en inriktning för områdets framtida utveckling.

Aktuellt för planprogrammet

Förvaltningen fick i mars 2022 i uppdrag att upprätta ett planprogram över området.

Planen befinner sig just nu i skedet inför samråd vilket preliminärt beräknas ske under sommaren 2023. Nästa steg i processen efter samråd är ett politiskt beslut om godkännande.

Tidigast efter godkänt planprogram kommer arbetet med nya detaljplaner startas upp inom programområdet. Godkännande av planprogrammet planeras preliminärt till vintern 2023/2024.

Planområdet.

När ett förslag till planprogram är ute på samråd kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som Länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av planprogrammet lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här planprogrammet är ute på samråd:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på planprogrammets webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen välja att upprätta ett särskilt program där planens utgångspunkter och mål framgår. Det är kommunen som avgör om ett program behövs. Kommunens bedömning av om det ska göras ett program är ett ställningstagande som inte kan överprövas.

Det kan vara en fördel att upprätta ett program inför komplicerade planer som berör många intressenter och som innehåller starka motstående intressen. Program kan upprättas för ett större område, till exempel en stadsdel, som underlag för flera framtida detaljplaner inom området. Programsamrådet innebär då en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar.

Fakta

Var: Gröndal, Nynäshamns stad.
Vad: Nytt planprogram.
Byggaktörer: Nynäshamns kommun, Nynäshamnsbostäder, HSB Södertörn, Amasten Nynäshamn.

Prenumerera på den här webbsidan

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång vi gör en viktig uppdatering.

Hantera prenumeration

Din e-postadress är en personuppgift som kommer att behandlas i syfte att skicka ut aktuell information. Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras på nynashamn.se/gdpr.

Kontakt

Elin Elfström

planarkitekt

08-520 688 45
elin.elfstrom@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: