Sök
Illustration av planerad byggnation i Nynäshamns centrumFörstora bilden
Nynäshamn centrala
Bostäder

Gröndal

Planprogram Gröndal

Ett planprogram ska tas fram för att beskriva den kommande utvecklingen i delar av Gröndalsområdet. Programmet ska utgå från den fördjupade översiktsplanen där platsen pekas ut som ett förtätningsområde för bostäder.

Aktuellt

Förvaltningen fick i mars 2022 i uppdrag att upprätta ett planprogram över området. Nästa steg är att planprogrammet går ut på samråd och efter det ska det beslutas politiskt. När planprogrammet är godkänt startar arbetet med nya detaljplaner inom programområdet.

Om planprogrammet

Programområdet ligger i den västra delen av Nynäshamns stad, intill Gröndalsviken, och är cirka 10 hektar. Planprogrammet innebär en möjlighet att ta ett helhetsgrepp över områdets utveckling. Programmet ska länka samman översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen med kommande detaljplaner och ligga till grund för utvecklingen i området.

I den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad ”Småstaden vid havet” är området utpekat som ett utvecklingsområde för bostäder. Området ingår i blandstaden som är avsedd att utvecklas med fler bostäder, handels- och serviceverksamheter och ska bidra till att skapa mer stadsmässiga miljöer i Nynäshamns stad. Planprogrammet kommer bland annat beskriva olika begränsningar och förutsättningar samt ge en inriktning för områdets framtida utveckling.

Planområdet.

När ett förslag till planprogram är ute på samråd kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som Länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av planprogrammet lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här planprogrammet är ute på samråd:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på planprogrammets webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen välja att upprätta ett särskilt program där planens utgångspunkter och mål framgår. Det är kommunen som avgör om ett program behövs. Kommunens bedömning av om det ska göras ett program är ett ställningstagande som inte kan överprövas.

Det kan vara en fördel att upprätta ett program inför komplicerade planer som berör många intressenter och som innehåller starka motstående intressen. Program kan upprättas för ett större område, till exempel en stadsdel, som underlag för flera framtida detaljplaner inom området. Programsamrådet innebär då en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar.

Fakta

Var: Gröndal, Nynäshamns stad.
Vad: Nytt planprogram.
Byggaktörer: Nynäshamns kommun, Nynäshamnsbostäder, HSB Södertörn, Amasten Nynäshamn.

Prenumerera på den här webbsidan

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång vi gör en viktig uppdatering.

Hantera prenumeration

Din e-postadress är en personuppgift som kommer att behandlas i syfte att skicka ut aktuell information. Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras på nynashamn.se/gdpr.

Kontakt

Rikard Strandberg

enhetschef plan- och bygglovenheten
08-520 682 39

rikard.strandberg@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: