Sök
Ösmo
Bostäder

Västra och östra Landfjärden

Detaljplanering av västra och östra Landfjärden

Allt fler permanentboende och planerad anslutning till kommunalt vatten och avlopp gör att det finns behov av en detaljplan för Landfjärden.

Just nu samlar vi in information

Just nu samlar vi in olika former av information, bland annat genom utredningar. Därutöver kommer inmätning att ske inför upprättande av ny grundkarta för planområdet. I samband med detta kommer ett flertal platsbesök i området att genomföras av anlitade konsulter och Nynäshamns kommuns projektgrupp. Eventuellt kan besök på er tomt förekomma och vi hoppas att ni har överseende med det!

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Detaljplanens syfte är att säkerställa en hållbar utveckling av Landfjärden genom utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Detaljplanen säkerställer även att utbyggnaden och omvandlingen av Landfjärden sker på ett hållbart sätt med hänsyn till områdets karaktär, naturvärden, trafikmiljö, kommunekonomi mm.

I ett inledande skede av planarbetet sker en kunskapsuppbyggnad som bland annat innefattar framtagande av utredningar, platsbesök samt dialog med boende och andra intressenter, exempelvis områdets vägföreningar.

I planarbetet utreds bland annat

 • vilka fastigheter som är lämpliga att stycka av.
 • hur stora byggrätter som ska tillåtas på respektive fastighet.
 • att angöring till fastigheter kan säkerställas.
 • huvudmannaskap för vägar.
 • lämplig standard för vägar i området.
 • vilka fastigheter som kan beröras av intrång, exempelvis till följd av ökad vägstandard eller utbyggnad av VA.
 • om det finns kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller höga naturvärden som behöver tas hänsyn till.
 • om det finns behov av skyddsbestämmelser för kulturhistoriskt intressanta byggnader.
 • Om det finns större träd som behöver skyddas. Så kallade skyddsvärda träd.

Planområdet

Preliminärt planområde västra Landfjärden.

Preliminärt planområde östra Landfjärden.

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

 • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
 • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
 • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Kan man bygga enskilt VA under tiden vi väntar på kommunalt VA, exempelvis en septiktank?

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund hanterar och utfärdar tillstånd för enskilt avlopp och kan även besvara frågor angående detta. Det är viktigt att veta att när VA är färdigutbyggt i området och serviser är förmedlat till er fastighet - är ni skyldiga att betala en anläggningsavgift enligt rådande VA-taxa oavsett om fastigheten han ett enskilt avlopp eller ej.

När kan man få börja bygga igen i Landfjärden?

För att få börja bygga måste detaljplanen ha vunnit laga kraft. Detaljplanen förväntas antas hösten 2025. Om någon överklagar detaljplanen tar det dock cirka ett år till innan planen vinner laga kraft förutsatt att överklagandet inte går igenom. Det kan bli aktuellt med så kallad förskjuten genomförandetid, vanligtvis 1-2 år, vilket innebär att tiden för byggstart förskjuts något för att kommunens utbyggnad av VA inte ska störas av privat byggtrafik. Då går det inte att få bygglov innan genomförandetiden börjar. Därefter beviljas bygglov enligt den nya detaljplanen.

Varför har det tagit så lång tid?

År 2014 sattes den preliminära tidplanen för utbyggnad av kommunalt VA till 2019. Tanken var då att först ta fram nya detaljplaner som visar hur marken är tänkt att användas, hur många som kan tänkas bo där i framtiden och för att pröva lämpliga byggrätter. Det visade sig dock att området först behövde planeras i ett större sammanhang och därför togs ett program fram för Landfjärden, ett arbete som pågick 2016 - 2017. De nya detaljplanerna i östra och västra Landfjärden startade 2018 men pausades 2020 på grund av att nya domar i mark- och miljööverdomstolarna visade att kommunen troligen behöver vara huvudman för vägarna i området, vilket skulle kunna innebära tillkommande kostnader för fastighetsägarna. Dessutom skedde en översyn av VA-planen och kommunens översiktsplan. Vi är medvetna om att det har varit en lång process och det är för att komma vidare som kommunstyrelsen fattade ett inriktningsbeslut i mars 2021. Vid årsskiftet 2021 – 2022 påbörjades åter planarbetet för västra och östra Landfjärden.

Vilka fastigheter får stycka?

Principen för avstyckning är att fastighetens yta, innan avstyckning, inte får understiga 3000 kvadratmeter. För att beakta områdets karaktär kan minsta tillåtna tomtstorlek variera inom planområdet. Exempelvis kan minsta tomtstorlek vara 1500 kvadratmeter i ett område och 3000 kvadratmeter i ett annat område. För att göra en avstyckning måste fastigheten vara minst dubbelt så stor som angiven minsta tomtstorlek. Utöver fastighetens storlek prövas lämpligheten att avstycka med avseende på fastighetens form, mark- och terrängförhållanden, möjlighet att angöra befintlig och avstyckad fastighet samt kultur- och naturmiljö. Sammantaget görs en avvägning av ovanstående och redovisas i samrådet.

Exempel där avstyckning inte är möjlig

Platsens topografi hindrar avstyckningFörstora bilden
Naturvärde hindrar avstyckning.Förstora bilden
Översvämningsrisk hindrar avstyckningFörstora bilden
Strandskydd hindrar avstyckningFörstora bilden

Hur stor blir min byggrätt?

En samlad bedömning görs utifrån bland annat följande faktorer:

 • Nuvarande byggrätt.
 • Byggrätt enligt gällande detaljplan, om en sådan finns.
 • Områdets karaktär och kulturmiljö.
 • Fastighetens mark- och terrängförhållanden.
 • Om fastigheten får styckas.

Vad menas med byggrätt?

Byggrätt är den maximala bebyggelse som tillåts på en fastighet enligt detaljplanen.

Ska Landfjärden få kommunalt eller enskilt vatten och avlopp?

Landfjärden ska få kommunalt VA. I kommunens förslag till nya VA-plan redovisas Landfjärden som ett område som bedöms vara i behov av och möjlig att ansluta till kommunalt VA.

Vad kostar det om min fastighet ansluts?

Om din fastighet ansluts kommer du att få betala en anläggningsavgift. Det är en engångskostnad för anslutning till kommunens VA-nät. Anläggningsavgiften blir preliminärt cirka 220.000-290.000 kronor/fastighet för anslutning till vatten och spillvatten (grå- och svartvatten). Avgiften varierar med tomtytans storlek. Maximal nivå blir det för tomter på cirka 2 300 kvadratmeter och större. Priserna är inklusive moms och angivna i 2020 års prisnivå. Nivån på anslutningsavgiften ska ses som ett riktmärke. Avgiften betalas först när ledningarna finns på plats och kan tas i drift. Avgiftens storlek är alltid enligt gällande VA-taxa. VA-taxan kommer att vara samma i hela kommunen.

Ska vägarna och grönområdena vara enskilda eller kommunala?

I enlighet med plan- och bygglagen ska kommunen vara huvudman för allmänna platser såvida inte det finns särskilda skäl för annat huvudmannaskap. Med allmän plats avses gata, park, natur, torg eller annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. I planarbetet utreds vilka vägar som är lämpliga för kommunalt huvudmannaskap. Utgångspunkten i planprogram för Landfjärden är att huvudgatorna i området övergår till kommunalt huvudmannaskap. Diskussion kommer att föras med områdets vägföreningar.

I egenskap av huvudman för allmän plats inom detaljplanelagda områden, ska kommunen anlägga alternativt förbättra standarden på det som avses som allmän plats. För vägar med kommunalt huvudmannaskap ska kommunens gatustandard i huvudsak gälla, denna standard framgår av kommunens tekniska handbok. För Landfjärden, som karaktäriseras av mindre vägar, kan avsteg behöva göras från kommunens tekniska handbok.

Om vägarna behöver byggas om enligt kommunens standard innebär det gatukostnadsersättningar för fastighetsägare och drifts- och investeringskostnader för kommunen. Även de enskilda vägarna kan behöva anpassas för permanentboende vilket genomförs av vägföreningarna.

Allmän platsmark för park eller natur kan bli aktuellt på flera platser. På mark som ägs av kommunen kommer natur- och/eller parkmark få kommunalt huvudmannaskap. På övriga områden som planläggs som natur- och/eller parkmark föreslås enskilt huvudmannaskap, exempelvis genom befintliga tomtföreningar eller liknande.

Varför behöver våra vägar en ökad standard?

Omvandlingen av fritidshus till permanentbostad tillsammans med att nya bostäder tillkommer, exempelvis genom avstyckning, medför en ökning av biltrafiken i området. Nybyggda bostäder innebär samtidigt att antalet barn sannolikt ökar. Kombinationen ökad biltrafik och fler barn ställer krav på ökad standard och trafiksäkerhet på områdets vägar.

I planarbetet utreds vilken vägstandard, exempelvis bredd på körbana, behov av trottoar, behov av dike eller liknande, som ska gälla på olika delar av vägnätet samt hur brett vägområde som behövs för att uppnå önskad vägstandard.

Vad innebär intrång på fastighet och får jag ersättning?

För områden som i detaljplanen är utlagda som allmänt ändamål kan intrång på fastighet bli aktuellt. Det kan gälla avsnitt av vägen som behöver breddas för att öka standarden eller områden som i nuläget ligger helt inom befintligt vägområde. Där kommunalt huvudmannaskap råder blir kommunen ersättningsskyldig för intrånget. Intrångsersättning beräknas alltid med marknadsvärdet som utgångspunkt enligt 4 kap Expropriationslagen. När fastighetsägare, vägföreningar och kommunen är överens och efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan överlåtelse av mark ske genom fastighetsreglering.

Hur mycket ska jag som boende betala i slutändan?

Den slutliga kostnaden kan i nuläget inte fastställas. Utöver kostnader för anläggning av VA kan det tillkomma en gatukostnadsersättning. Om gatukostnadsersättning blir aktuellt fastställs kostnaden i en gatukostnadsutredning. För de fastigheter som ska bygga ut eller bygga nytt tas en planavgift ut i samband med beviljade bygglovsansökningar.

Vad är gatukostnadsersättning och gatukostnadsutredning?

Enligt lag har kommunen rätt att besluta om att ägarna till fastigheterna i området ska betala kostnaderna för att förbättra standarden på kommunala gator. Kostnaderna ska fördelas mellan fastigheterna på ett skäligt och rättvist sätt. Det är endast sådana åtgärder som är avsedda att tillgodose områdets behov som ska bekostas av fastighetsägarna inom området. Om anläggningarna får en högre standard än som behövs för det enskilda områdets behov ska fastighetsägarna inom området inte behöva svara för hela kostnaden.

För att fördela kostnaderna enligt 6 kap. 24 § PBL inom ett område ska en så kallad Gatukostnadsutredning göras, vilket normalt görs i samband med detaljplaneläggning.

Med stöd av PBL 6 kap 24 § beslutar kommunen i gatukostnadsutredningen:

 • Fördelningsområde - avgränsningen av det område inom vilket fördelning av gatukostnad ska ske.
 • Kostnadsunderlag – beräknade kostnader för åtgärder för att anlägga eller förbättra allmän plats.
 • Fördelningsgrund – hur fördelningen av kostnadsunderlaget ska ske

Hur gör jag om jag inte vill stycka av, bygga ut eller ansluta till kommunalt VA?

Efter att kommunen beslutat om kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp måste du betala anslutningsavgift för den kommunala anläggningen. Syftet med kommunala VA-områden är att säkerställa skydd för såväl hälsa som miljö. Om du nyligen har uppgraderat din enskilda anläggning kan du kompenseras ekonomiskt genom att kommunen löser in den.

Den nya detaljplanen kommer att möjliggöra avstyckning samt till- och nybyggnation för delar av området. Möjligheten att stycka av eller bygga ut ska ses som en rättighet och inte en skyldighet.

Varför finns ingen kommunal service med förskolor och annat i Landfjärden?

Området har utvecklats från ett fritidshusområde till ett område med permanentbostäder. I dagsläget är underlaget för att ha till exempel en förskola tyvärr för litet. Istället ser kommunen att Segersäng kommer utvecklas till ett samhälle med kapacitet för såväl dagligvaruhandel, skola och arbetsplatser tack vare närheten till kollektivtrafik.

I planprogrammet står det att den föreslagna exploateringen norr och söder om planområdet utgår, stämmer det?

Det stämmer till stor del. I planarbetet undersöks om delar av kommunens mark invid Nynäsvägen i anslutning till planområdets norra del är lämplig för bostadsändamål. Sydväst om Landfjärden har ett arbete påbörjats för att utreda förutsättningar för en så kallad trädgårdsstad innehållande cirka 400 - 500 bostäder samt ytor för verksamheter. På fastigheten Kolbotten 1:8 prövar kommunen om en grupp småhus för bostadsändamål kan uppföras. Planarbetet är i nuläget pausad i väntan på en exploatör och att VA-planen antas.

Fakta

Var: västra och östra delen av tätorten Landfjärden.
Vad: reglering av bebyggelsen och markanvändningen.
Möjlig byggstart: För att få börja bygga måste detaljplanen ha vunnit laga kraft. Detaljplanen förväntas antas hösten 2025 och vinna laga kraft senast ett år därefter.

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Rikard Strandberg

enhetschef plan- och bygglovenheten
08-520 682 39

rikard.strandberg@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: