Sök

Utveckling av Landfjärden

Kommunstyrelsen har fattat ett inriktningsbeslut om den framtida utvecklingen som innebär en vilja att utveckla Landfjärden med omgivning med flera hundra bostäder, kommunalt VA och kommunala vägar.

Planerna för Landfjärden har varierat under de senaste tio åren. Sedan 2008 råder byggstopp i området i väntan på utredning och beslut om bland annat plan- och VA-frågor. Just nu pågår arbetet med en ny kommunal VA-plan och översiktsplan. Det kommer dock att dröja ytterligare innan de är klara. Samtidigt väntar många Landfjärdenbor på besked gällande bland annat byggnation och VA-lösning. Därför har Kommunstyrelsen fattat ett inriktningsbeslut om Landfjärdens framtida utveckling. Förslaget innebär att Landfjärden utvecklas till permanentstandard och att en större exploatering på flera hundra bostäder görs i närheten av Landfjärden.

Det händer nu

Ett planarbete för västra och östra Landfjärden har startat. Samråd beräknas ske under våren 2023 och antagande av detaljplanen beräknas till hösten 2024. Under samrådet har du möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Datum för samråd kommer att annonseras i lokalpressen. Som boende i planområdet är du sakägare och kommer att få ett adresserat utskick inför samrådsstart med upplysningar om planförslaget, tid för samrådsmöte samt information om vart synpunkter ska skickas.

Etc...

Etc..

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: