Sök
Dekorationsbild

Illustration som visar den bebyggelsestruktur detaljplanen möjliggör. Husvolymerna och deras placering styrs i hög grad av detaljplanen, medan många olika utformningar på husen är möjliga (fasader och tak med mera) - i denna aspekt visar bilden bara ett förslag. Vissa av takutformningarna på bilden speglar vad som kan vara möjligt när utformningsbestämmelserna vidareutvecklats till nästa skede i planprocessen.

Ösmo
Bostäder

Del av Vansta 5:2, Hallängen

Ösmo etapp 1 - nya kvarter i centrala Ösmo

I centrala Ösmo planerar vi för nya bostäder och lokaler i klassisk kvartersstruktur. Vi möjliggör också för nya förskolor, ett äldreboende och trygghetsboenden. Detaljplanen är den första etappen av utvecklingen av centrala och södra Ösmo.

Detaljplanearbetet syftar till att skapa en förtätning av centrala Ösmo. Här planerar vi för bostäder i flerbostadshus och radhus med en variation av upplåtelseformer och storlekar. Kommunen vill också skapa möjligheter till nya butikslokaler och lokaler för annan kommersiell och offentlig service. Ett annat mål är att knyta samman Ösmos olika delar genom en ny bebyggelsestruktur med lite mer stadsmässig karaktär, där klassisk småstad och trädgårdsstad står som förlagor.

Bebyggelse i etapp 1

Bebyggelsen i planområdets östra delar föreslås ordnas i kvarter med cirka 60 meters bredd för att få en småskalig känsla och en gott markutnyttjande i planet. Den tänkta hustypen är flerbostadshus på 3-4 våningar, på vissa ställen med inredd vind. Förutom flerbostadshus möjliggör planen här för ett särskilt boende för äldre samt en förskola. Flerbostadshusen kan förutom vanliga lägenheter rymma trygghetsbostäder eller seniorbostäder.

I planområdets västra delar möjliggör planen för ytterligare en förskola och bostäder i två våningar, i form av flerbostadshus och radhus. Samtlig bebyggelse placeras nära gatorna och längs med dessa, enligt klassiska principer för trädgårdsstadsmiljöer.

Utredningar om projektets förutsättningar

I arbetet med detaljplanen har vi undersökt markförhållanden, våtmarken i skogsområdet norr om Ösmo IP samt inventerat naturvärden. Vi har också utrett de trafikmässiga aspekterna på planförslaget. Andra utredningar som gjorts gäller hur dagvatten (regnvatten som rinner av) kan tas om hand genom fördröjning och rening. Vi har också gjort en undersökning för att avgränsa den fornlämning som finns i skogsområdet norr om Ösmo IP.

Samrådsperioden avslutad

Samrådsperioden för detaljplanen är nu avslutad. Kommunen ska närmast fatta ett beslut om detaljplanens förväntade miljöpåverkan. Sedan kommer kommunen arbeta om förslaget utifrån inkomna synpunkter. Därefter ställs detaljplanen ut på så kallad granskning. Då kan du återigen tycka till om planen.

Frågor & svar

När kommer den nya detaljplanen vara klar?
Efter samrådet kommer kommunen att arbeta vidare med planläggningen och hantera de synpunkter som inkommit under samrådet. Planförslaget ställs sedan ut på nytt för granskning och då finns möjlighet att tycka till om planförslaget igen. Den preliminära tidplanen för granskning är till sommaren 2024. Tanken är att sedan innan årsskiftet 2024/2025 anta detaljplanen. Efter antagen detaljplan följer arbete med att projektera, upphandla, söka bygglov innan byggstart av kvartersmark eller allmän plats kan påbörjas.

När är byggstart?
Tidigast möjliga byggstart är under 2025, förutsatt att detaljplanen inte överklagas.

Varför utvecklar vi centrala Ösmo?
Ösmo är ett strategiskt viktigt område som knutpunkt och nod för boende i området och omkringliggande landsbygd och för att kommunen ska utvecklas ur ett långsiktigt hållbart perspektiv. Här finns god tillgång till kollektivtrafik och Ösmo fungerar idag som centrum för de norra kommundelarna med service så som skola, vårdcentral, apotek, bank, simhall, bibliotek och dagligvaruhandel.

I Ösmos centrala delar finns stor andel yta som inte är bebyggd och där marken skulle kunna utnyttjas mer effektivt. I kommunen finns ett behov av fler bostäder och i Ösmo finns ett behov av bostäder med större variation i storlekar och upplåtelseformer. Genom utvecklingen finns möjlighet att förbättra det arkitektoniska helhetsintrycket i Ösmo.

Hur många bostäder omfattar planförslaget?
Cirka 700 stycken bostäder. Det slutgiltiga antalet bostäder beror på hur stora lägenheterna blir i medeltal – detta är inte bestämt ännu

Hur kommer den nya bebyggelsen att se ut?
Kommunen har valt att gå ut på samråd med ett planförslag som visar på den nya strukturen med indelning i kvarter och gatunät samt volymer och placering av nya byggnader för att få in synpunkter på detta innan vi arbetar vidare med detaljer. Tanken är att i den fortsatta processen ta fram gestaltningsprinciper som beskriver och ställer krav på hur ny bebyggelse ska se ut. Läs mer i planbeskrivningen under avsnitt bebyggelse.

Hur regleras byggnadernas höjder?
Enligt de senaste rekommendationerna från Boverket bör kommunerna inte reglera antal våningar i plankartan, detta på grund av att en våning kan variera väldigt mycket i höjd, vilket gör att plankartan då kan ge en missvisande bild av hur höga husen kan bli. Därför har kommunen valt att använda bestämmelser om nockhöjd för att reglera höjden för byggnaderna (nockhöjd är den högsta punkten på en byggnads tak, undantaget skorstenar etcetera).

Tanken med planförslaget är att möjliggöra hus på upp till fyra våningar plus inredd vind. Nockhöjderna har valts så att bottenvåningarna kan vara lite högre än övriga våningar (fyra meter), för att rymma butikslokaler. Med standard våningshöjder på tre meter i övrigt och 35 graders taklutning svarar plankartans olika nockhöjder mot hus på 2-4 våningar.
Utifrån samrådsversionen av plankartan skulle det kunna gå att bygga fler våningar än fyra på vissa ställen. Detta genom att inte tillämpa en förhöjd bottenvåning, göra bostadsvåningarna lägre samt lägga sig på den flackaste takvinkeln som plankartan tillåter. Detta avser dock kommunen förhindra genom att till granskningen (det vill säga i nästa version av plankartan) lägga till planbestämmelser om högsta takfotshöjd och lägsta höjd på bottenvåning, eller genom att reglera detta i markanvisningsavtalen. Innan vi kan göra det måste vi utreda hur sådana planbestämmelser ska se ut, med anledning av de nya reglerna om digitala detaljplaner. Vi behöver också tillsammans med byggaktörerna komma längre i detaljeringsgraden av byggnaderna innan vi utvecklar plankartan med fler bestämmelser och gör regleringar mer i detalj.

Vilka byggaktörer kommer att bygga i planområdet?
Än så länge är det bara Titania som är knutna till projektet. De kommer att bygga delar av planområdet. Kommunen kommer att markanvisa övriga delar av planområdet till ett antal andra byggaktörer.

Vad händer med ny skola och ny simhall?
Planerna på att bygga ny skola eller simhall ingår inte i etapp 1 och finns därför inte med i planförslaget. Kommunen ser över och tittar på lokalbehoven just nu och prioritering pågår. Det finns ett uppdrag att titta på placering av en ny simhall i Ösmo men det finns inget beslut ännu om var.

Vad kommer att hända med parkområdet Hallängen?
Delar av parkområdet närmast Nyblevägen kommer utvecklas med ny bebyggelse. Det norra delen behålls och utvecklas till en stadsdelspark. För att kompensera att de södra delarna av dagens parkområde exploateras breddas parkområdet något. De befintliga åkerholmarna bevaras för att ge parkområdet karaktär och koppling till historien, och de föreslås lyftas fram genom bland annat gallring.

Hur kan jag tycka till om förslaget?
Samrådet är avslutat. Nästa chans att tycka till om detaljplanen är i granskningsskedet. Granskningen beräknas ske i mitten på 2024.

Illustrationsplan

Förstora bilden

Illustrationsplan

Planområde

Planområdet ligger i centrala Ösmo och täcker in centrumområdet med omgivningar. Detaljplanens areal är cirka 9 hektar.

PlanområdetFörstora bilden

Planhandlingar

Utredningar

Tyck till om planen

Nästa chans att tycka till om detaljplanen är i granskningsskedet. Granskningen beräknas ske i mitten på 2024.

Fakta

Var: centrala Ösmo
Vad: bostäder i flerbostadshus och radhus, förskolor, ett äldreboende och trygghetsboenden
Byggaktör: Titania med flera
Möjlig byggstart: tidigast under 2025

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Fredrik Lantz

planarkitekt
08-520 688 33
fredrik.lantz@nynashamn.se

 

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: