Sök
Dekorationsbild
Ösmo
Bostäder

Del av Vansta 5:2, Hallängen

Ösmo etapp 1 - nya kvarter i centrala Ösmo

I centrala Ösmo planerar vi för nya bostäder och lokaler i klassisk kvartersstruktur. Detaljplanen är den första etappen av utvecklingen av centrala och södra Ösmo.

Just nu pågår detaljplanering för en förtätning av centrala Ösmo. Här planerar vi för bostäder i flerbostadshus, radhus och parhus med en variation av upplåtelseformer och storlekar. Kommunen vill också skapa nya butikslokaler och lokaler för annan kommersiell och offentlig service. Ett annat mål är att sammanföra Ösmos olika delar genom en ny bebyggelsestruktur med lite mer stadsmässig karaktär av typerna klassisk småstad och trädgårdsstad.

Situationsplan klar

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten, byggnaderna och omgivningen ovanifrån. Kommunen har nu fattat ett inriktningsbeslut för en ny situationsplan med kvarters- och gatustruktur för etapp 1, 3 och 4. Den nya strukturen kopplar på där existerande gator slutar idag. Situationsplanen utgör en grund för projektets fortsatta arbete och för att ta fram detaljplaner.

Utredningar pågår

Kommunen utreder också förutsättningarna för projektet. Hittills har vi undersökt markförhållanden, inventerat naturvärden och undersökt våtmarken norr om fotbollsplanen. Vi har också kartlagt de trafikmässiga förutsättningarna för att länka ihop befintliga gator.

Vi har även mätt grundvattennivåerna under ett års tid för att kunna avgöra vilka metoder som kan användas vid grundläggning av de nya byggnaderna. Just nu pågår utredningar om hur dagvattnet kan tas om hand och avgränsning av den fornlämning som finns inom planområdet norr om Ösmo IP.

Andra utmaningar som behöver hanteras inom projektet är parkering, kollektivtrafik, lokalförsörjning, markåtkomst med mera. Kommunen kommer också ta fram riktlinjer för gestaltningen av både offentliga miljöer och nya byggnader.

Förslag till ny detaljplan i början av 2023

Just nu är förhoppningen att skicka ut ett förslag till ny detaljplan för samråd i början av 2023. Då får invånare och remissinstanser chansen att tycka till om förslaget.

Situationsplan

Planområde

Planområdet ligger i Ösmo centrum.

Planområdet

Text

Text

Tyck till om planen

Stadsradhus i olika färger och flerbostadshus med träfasad.

Inspirationsbilder för området.

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: centrala Ösmo
Vad: nybyggnation av bostäder i flerbostadshus, radhus och parhus samt lokaler för centrumändamål
Boendeform: inte beslutat
Byggaktör: Titania ska bygga delar av området. Resterande delar ska kommunen markanvisa till andra aktörer när arbetet med detaljplanen kommit längre.

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Staffan Ahlstedt

planarkitekt
08-520 682 37
staffan.ahlstedt@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: