23 nov 2023
Man på balkong

”Vi har mer att ge för att möta alla barn och elevers behov och förutsättningar”

De senaste åren har kunskapsresultatet förbättrats inom kommunens grundskolor, främst via att fler elever lämnar grundskolan med behörighet att söka till gymnasiet. Pär Olsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, ser ändå att det finns mer att ge.

Förra läsåret lämnade 86,3 procent av eleverna i årskurs 9 grundskolan med behörighet att söka till ett nationellt gymnasieprogram. Ett resultat som mäter sig väl med tidigare läsår.

– Vi ser också att våra elever presterar bättre än rikssnittet när det gäller gymnasiebehörighet. Förra läsåret var också meritvärdet högre samt att fler elever lämnade grundskolan med betyg i alla ämnen, säger Pär Olsson.

Stort förändringsarbete

Den positiva resultatutvecklingen ser han och ledningen för grundskolan som ett resultat av det stora förändringsarbete som nu genomförs inom grundskolans verksamhet.

– Men än är vi inte nöjda. Det finns fortsatt en hel del vi behöver göra annorlunda i våra skolor för att möta fler elever. Vi behöver fortsatt arbeta med att stärka likvärdigheten inom och mellan våra skolor. Inte minst för att utmana våra elever att komma längre i sin kunskapsutveckling men också för att stärka trygghet och studiero.

Pär Olsson fortsätter:

– Vid läsårets start har vi stärkt uppföljningen av våra skolors arbete och elevers resultat. Inte för att hitta direkta fel eller för att våra skolor tidigare inte har arbetat med resultatuppföljning, utan för att vi vill införa ett tydligare fokus på tidiga insatser för att möta elevernas behov. Många av våra elever som inte når betygskriterierna i årskurs 6 gör det heller inte i årskurs 9. Här behövs snabbare och mer kraftfulla insatser komma till.

Lära av varandra

Förutom tydligare uppföljningar ser Pär Olsson, skolchef Jenny Ögren och rektorerna att vägen framåt är en utveckling av undervisningen genom att skapa förutsättningar för att lärare lär av varandra.

– Under pågående läsår arbetar alla skolor med Skolverkets modul Specialpedagogik för lärande för att öka den specialpedagogiska kompetensen hos alla undervisande lärare. Vi har startat nätverk för professioner inom specialpedagogik och för alla våra förstelärare. Under vårterminen planeras uppstart av nätverk för alla speciallärare och specialpedagoger, anpassad skola och fritidshem.

Förutsättningar för studiero

Undervisningen förväntas inte bara möta fler elevers behov, utan också skapa förutsättningar för studiero på lektionerna.

– Nästa steg är större genom att vi efter årsskiftet bygger upp ett pedagogiskt nav som tydligare ska samla vår utveckling av grundskolan, men då också tillsammans med förskolan.

Navet ska vara en arena för kompetensutveckling genom att ge förutsättningar för ledare och pedagoger till såväl ämnesspecifik som ämnesövergripande utveckling, liksom samverkan utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Nav knyter ihop förskola och grundskola

Kommande utvecklingsinsatser gällande fritidshem och den anpassade skolan kommer att vara kopplade till navet.

– Förskolan har sedan ett antal år ett etablerat pedagogiskt centrum och vi bygger i och med navet ihop det med grundskolan på ett tydligare sätt. Förskolans center har inte bara stärkt undervisningen, utan också bidragit till att bilden av verksamheten är mer positiv, säger Pär Olsson.

Han noterar att personalomsättningen inom förskolan är låg, som en konsekvens av att medarbetare erbjuds en tydlig kompetensutveckling.

– Vår förhoppning är att fler lärare söker sig till oss men också att vi behåller den kompetens som finns, genom att vi erbjuder tydligare möjligheter till att utvecklas och tillsammans bidra till att skapa en ny verksamhet.

Stärker trygghetsarbete

Pär Olsson reflekterar också över att det i landet som helhet och Stockholmsregionen i synnerhet pågår en allvarlig våldsutveckling, där unga i hög grad är delaktiga i grova brottsliga handlingar.

– Därav stärker vi vårt trygghetsarbete inom våra skolor genom tydligare förväntningar på ordningsregler. Polisen genomför under hösten informationsinsatser på samtliga grundskolor och utifrån dessa tas nya inrymnings- och utrymningsplaner fram.

– Arbetet med att skapa ett tryggare klimat är inte enbart ett uppdrag för skolan, här behöver vi en nära samverkan med våra vårdnadshavare som är viktigast för våra barns utveckling. Men vi inleder också en än närmare samverkan med vår socialtjänst och polis för att på så sätt tidigare uppmärksamma barn som är i riskzonen.

Pär Olsson avslutar:

– Det är mycket vi ska vara stolta över i våra grundskolor. Vi ser tecken på positiv utveckling. Men det finns mer att göra och det är vi nu redo för tillsammans med alla kompetenta rektorer och medarbetare.