27 mar 2024

Nytt äldreutskott ska följa utvecklingen i äldreomsorgen

Socialnämnden har beslutat att ett nytt äldreutskott ska inrättas. Syftet är att få bättre kontroll över utvecklingen inom äldreomsorgen. Utskottet består av fem ledamöter och ska sammanträda sex gånger per år.

Sveriges kommuner står inför en demografisk utmaning där andelen äldre i befolkningen stadigt ökar. Den utvecklingen ser vi också här i Nynäshamn. Därför har socialnämnden fått i uppdrag att inrätta ett äldreutskott.

– Det känns bra att vi nu tar ett större grepp om äldrefrågorna i kommunen för att säkerställa att Nynäshamn ska vara en bra kommun att bli gammal i, säger Christina Sönnergren, ordförande för socialnämnden.

Äldreutskottet kommer ha till uppgift att bereda och i vissa fall besluta i ärenden som rör kommunens äldreomsorg, dock inte individärenden.

– Frågor som vi kommer behandla i utskottet är till exempel att se över behovet av platser inom särskilt boende och korttidsboende eller kvalitet och effektivitet inom i hemtjänsten, säger Christina Sönnergren.

Andra exempel på ärenden som utskottet kommer behandla är att:

  • Följa upp privata utförare inom äldreomsorgens verksamheter.
  • Följa upp socialnämndens utförare i egen regi.
  • Bereda beslutsärenden som rör äldreomsorgens verksamheter.
  • Följa upp den kommunala primärvårdens verksamhet.

Utskottet består av fem ledamöter och sammanträder sex gånger per år. Det första sammanträdet blir 15 maj. Utskottets sammanträden kommer inte att vara öppna för allmänheten.

Se utskottets sammanträdestider.