Förändringar i hemtjänsten i Nynäshamns kommun

1 februari 2024 träder en ny organisation för den kommunala hemtjänsten ikfraft. Här kan du som är brukare, anhörig eller driver hemtjänstföretag läsa mer om vad det innebär och bakgrunden till beslutet.

Den nya strategin för hemtjänsten innebär att organisationen för hemtjänsten i Nynäshamn görs om för att skapa bättre förutsättningar för att driva hemtjänst både som hemtjänstföretagare och i kommunal regi i Nynäshamns kommun. I korthet innebär det att fler brukare i kommunen får sina hemtjänstinsatser utförda av hemtjänstföretag och att kommunens hemtjänst i egen regi koncentreras till centrala Nynäshamn.

Varför behövs en ny strategi?

Hemtjänsten som drivs i kommunens egen regi i Nynäshamns kommun, har under många år brottats med hög sjukfrånvaro och stora ekonomiska underskott. Kommunen behöver komma till rätta med problemen för att säkerställa en omsorg av god kvalitet till brukarna, god arbetsmiljö för medarbetarna och en hållbar ekonomi.

När börjar den nya organisationen att gälla?

Den nya organisationen börjar gälla den 1 februari 2024.

Vad händer med Trygghetspatrullen och Nattpatrullen?

Kommunen har kvar ansvaret för Trygghetspatrullen och Nattpatrullen. Samtliga trygghetslarm som inkommer hanteras av Trygghetspatrullen. Detta innebär att en person som beviljats insatser nattetid och/eller trygghetslarm men valt en extern utförare även träffar personal från hemtjänst egen regi. Det är en lösning som är vanligt förekommande i kommuner som valt driftsformen LOV.

Detta har hänt

  • Ärendet ”Strategi för utveckling av hemtjänsten” beslutades av socialnämnden den 14 juni 2023,
  • Beslutet överklagades sedan och inhiberades, vilket innebar att allt arbete fick sättas på paus. Förvaltningsrätten, som tar ställning till överklagandet, avgör endast om beslutet i ärendet skulle ha fattats av kommunfullmäktige i stället för av socialnämnden. Domstolen kommer inte att ha några synpunkter på beslutet i sak.
  • För att kommunen så snabbt som möjligt skulle kunna påbörja arbetet med hemtjänstens utveckling – oavsett vad förvaltningsrättens avgörande blir - togs ärendet upp igen den 16 augusti för beslut i extrainsatt socialnämnd. Därefter togs beslut i kommunstyrelsen 31 augusti och slutligen i kommunfullmäktige 14 september.
  • Den 12 oktober 2023 beslutade avdelningschef efter samverkan med fackliga organisationer om hur den nya verksamheten se ut. Den nya organisationen för hemtjänsten börjar gälla den 1 februari 2024.
  • Den 1 november 2023 skickades underlag för upphandling av hemtjänstutförare enligt den nya zonindelningen ut. Det nya LOV-avtalet börjar gälla den 1 februari 2024.
  • Med start den 20 december 2023 kontaktar kommunen de personer som behöver byta hemtjänstutförare.

Vad innebär förändringen för mig som brukare?

Du som har kommunal hemtjänst och bor utanför centrala Nynäshamn kommer behöva byta hemtjänstutförare. Om du är berörd har en biståndshandläggare från kommunen kontaktat dig om att du behöver göra ett byte till annan hemtjänstutförare och hur du ska gå tillväga. För dig som bor i centrala Nynäshamn sker inga förändringar oavsett vilken utförare du har valt.

Påverkas mitt biståndsbeslut?

Nej. Denna förändring berör inte de beslut om bistånd som du har fått. Du har kvar dina beslutade insatser.

Blir min avgift högre om jag väljer hemtjänst hos en privat utförare?

Nej, avgiften påverkas inte av vilken hemtjänstutförare du har. Avgiften för hemtjänst baseras på hur mycket hjälp du är beviljad och vilket avgiftsutrymme du har.

Vad händer med Trygghetspatrullen och Nattpatrullen?

Trygghetspatrullen och Nattpatrullen drivs i kommunens egen regi, men levereras till alla brukare oavsett vilken hemtjänstutförare man har valt. Så har kommunen arbetat länge och kommer fortsättningsvis arbeta likadant.

Kontaktuppgifter:

Biståndshandläggarnas svarsgrupp: 08-520 698 00
Telefontider: måndag 13-16, tisdag 9-12, onsdag 13-16, torsdag 9-12

Kommunens kontaktcenter: 08-520 680 00

Du som idag arbetar inom hemtjänsten i kommunal regi, hittar information på Intranätet. Sök på "hemtjänst 2024". Om du har frågor går det alltid bra att prata med din närmaste chef.

Kommunfullmäktiges beslut från 14 september innebär bland annat att fler brukare behöver få sina hemtjänstinsatser utförda av er som driver hemtjänstföretag, och att kommunens hemtjänst i egen regi koncentreras till tätorten Nynäshamn.

Under hösten 2023 har kommunen haft en dialog med utförare som bedriver hemtjänst med Nynäshamn som upptagningsområde. Den 1 februari börjar ett nytt LOV-avtal med ny indelning av hemtjänstområden att gälla. Kommunens nya avtal stärker möjligheterna för dig som hemtjänstföretagare att växa i kommunen och bidra till fler arbetstillfällen här i Nynäshamn.

Beredskapen i form av nattpatrull och trygghetspatrull finns kvar i kommunal regi.

Har du frågor går det bra att kontakta

Mikael Landberg
Förvaltningschef Socialförvaltningen
08-520 680 00

Hemtjänsten, som drivs i egen regi i Nynäshamns kommun, har under många år brottats med hög sjukfrånvaro och stora ekonomiska underskott. Trots flertalet utredningar och vidtagna åtgärder kvarstår problemen, i ett läge där antalet äldre, och därmed behoven av hemtjänst, kommer att öka kraftigt till följd av den demografiska utvecklingen. Kommunen riskerar att inte klara kompetensförsörjningen i hemtjänsten och verksamheten riskerar att ekonomiskt tränga ut annan angelägen kommunal verksamhet. En analys har därför gjorts som vidgats till att också omfatta strukturen och organisationen för hemtjänst i sin helhet i Nynäshamns kommun.

Förändringsarbetet

För att skapa förutsättningar för effektivare hemtjänstinsatser utanför centrala Nynäshamn kommer endast hemtjänst i extern regi att erbjudas i detta område. Beslutet gör att de externa utförarna får fler brukare att utföra insatser hos. Hemtjänst i egen regi finns kvar, men begränsas till att erbjudas i centrala Nynäshamn. Det skapar också förutsättningar för en nystart. Fokus kommer initialt ligga på en ny organisation, ledning och bemanning som säkerställer att verksamheten når uppställda mål med tilldelade resurser. Hållbar arbetshälsa, tydliggörande av uppdrag, mål och förväntningar samt utveckling av ledarskap och medarbetarskap blir centrala faktorer i detta arbete. I nästa steg krävs en fortsatt utveckling av hemtjänst egen regi mot en kvalitetsdriven och innovativ hemtjänst. Ambitionen är att skapa en hemtjänst egen regi som testar nya arbetssätt och hjälpmedel för att i första hand utveckla den egna verksamheten, men också kunna dela med sig av kunskap till de privata utförarna.

Kommunala hemtjänstens organisation

Hemtjänst i egen regi består idag av tre enheter – Balder (runt Balder), Freja (centrala tätorten) och Land (övriga kommunen). Till hemtjänst egen regi räknas även trygghetspatrullen och nattpatrullen. Samtliga trygghetslarm som inkommer hanteras av Trygghetspatrullen. Detta innebär att en person som beviljats insatser nattetid och/eller trygghetslarm men valt en extern utförare även träffar personal från hemtjänst i kommunens egen regi. Det är en lösning som är vanligt förekommande i kommuner som valt driftsformen LOV.

Anställda idag i kommunala hemtjänsten

Hemtjänst egen regi har totalt 91 månadsanställda medarbetare och verksamheten leds av en enhetschef och tre gruppchefer. Totalt nyttjar 244 brukare hemtjänst i egen regi, vilket utgör cirka 40 procent av hemtjänsten i kommunen.

Hemtjänsten i kommunen

I Nynäshamns kommun har 694 brukare någon form av hemtjänstinsats inklusive de som bara har trygghetslarm. 566 brukare har renodlade insatser av hemtjänst i form av service och omsorg. Hemtjänsten erbjuds i egen regi och i extern regi uppdelad i två geografiska områden – Tätort och Land. Hemtjänsten i extern regi upphandlas via LOV.

Antal brukare

Inom det geografiska området ”Land” finns idag totalt 149 brukare, som får hemtjänstinsatser utförda av både externa utförare och av hemtjänst egen regi. Totalt använder 332 brukare externa utförare. Brukarundersökningarna visar att brukarna i huvudsak är nöjda med insatserna. Nöjdheten i extern regi ligger mellan 79 och 100 procent för år 2022. Nöjdheten i kommunal regi ligger på 87 procent.

Externa utförare

Det finns för närvarande fyra externa utförare: VIMA vård och omsorg, CL service, Ankarets hemtjänst och Malins hemtjänst. Samtliga företag, förutom Ankarets hemtjänst, verkar i båda de geografiska områdena Tätort och Land. Ankarets hemtjänst verkar endast i det geografiska området Tätort. Kommunen ansvarar för alla insatser nattetid.

Sjukfrånvaro och konsekvenser

Sjukfrånvaron i hemtjänst egen regi har fluktuerat, men generellt varit stigande sedan 2018 och uppgick i februari 2023 till 25,02 procent, vilket kan jämföras med 10 procent för socialförvaltningen totalt inklusive hemtjänsten. Det är framför allt den korta sjukfrånvaron (2-14 dagar) som är hög.

I medarbetarundersökningen från 2022 framgår att HME (hållbart medarbetarengagemang) uppgår till 74 inom hemtjänsten egen regi att jämföra med 79,1 inom äldreomsorgen och 79,2 inom socialförvaltningen totalt. NMI (nöjdmedarbetarindex) är lägre och uppgår till 62,1 inom hemtjänst egen regi att jämföra med 67,1 inom äldreomsorgen och 67,5 inom socialförvaltningen totalt.

Den höga sjukfrånvaron får konsekvenser för arbetsmiljö/arbetsvillkor för de medarbetare som är i tjänst, för kvaliteten i tjänsten för brukarna och för ekonomin. Arbetsbelastningen ökar för de medarbetare som är i tjänst, arbetsuppgifter riskerar att prioriteras bort för att få ihop scheman och personalkontinuiteten minskar för brukarna. Med en total sjukfrånvaro på 18,8 procent uppgick sjuklönekostnaderna till lite drygt 2 miljoner under 2022.

Ekonomi

Underskotten i hemtjänst egen regi har sedan 2016 totalt uppgått till cirka 48 miljoner, trots årlig kompensation för ledningsstruktur och lokaler. Då är inte innevarande år (2023) inräknat. Under 2022 var underskottsnivån totalt 8,3 miljoner. Orsaken som tidigare analyser visat på är hög sjukfrånvaro, ineffektiv resursplanering- och hantering, bristande ledning och styrning samt skillnader i avtal och regelverk som kommunen är bunden till. Det senare - skillnaden i förutsättningar mellan hemtjänst i egen regi respektive extern regi - belystes i den utredning som gjordes 2020. Det estimerades då att skillnaden i förutsättningar (till exempel heltid som norm och ratiot tillsvidareanställda medarbetare kontra visstid- och timanställningar) skulle ge vid handen ett underskott om cirka 0,7 miljoner. Underskotten har dock varit betydligt högre och har hanterats genom tillskjutna medel. Förutom den årliga kompensationen för ledningsstruktur och lokaler har tilläggsanslag tillskjutits i form av covid-anslag 2020 och 2021 och statsbidrag 2022.

Ändrad geografisk indelning

En ny geografisk indelning av hemtjänstområdena i LOV-avtalet har tagits fram. Den nya indelningen återspeglar bättre de verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar som uppstår i hemtjänsten till följd av kommunens stora geografiska yta.

Ett förslag till förstärkt och fördjupad uppföljning av LOV har också tagits fram för att säkerställa kommunens uppgifter i huvudmannaskapet för hemtjänsten.

Hur går det till när de förtroendevalda politikerna fattar ett beslut? Här kan du läsa mer om hur beslutsprocessen ser ut i Nynäshamns kommun.

Om det inhiberade ärendet

Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde den 14 juni om en strategi för utveckling av hemtjänsten i Nynäshamns kommun. Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten genom så kallad laglighetsprövning. Nu har förvaltningsrätten beslutat om inhibition, vilket innebär att beslutet inte får verkställas (genomföras) i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga avgörande.

För att kommunen så snabbt som möjligt ska kunna påbörja arbetet med hemtjänstens utveckling – oavsett vad förvaltningsrättens avgörande blir - togs ärendet upp igen den 16 augusti för beslut i extrainsatt socialnämnd. Därefter togs beslut i kommunstyrelsen 31 augusti och slutligen i kommunfullmäktige 14 september.

Beslutet som fattades av kommunfullmäktige är alltså inte det beslut som för närvarande är inhiberat.

Finns några handlingar att ta del av?

Handlingar till de politiska nämndernas möten skickades ut och publicerades på kommunens webbplats en vecka innan sammanträdet.

Kontakt

Christina Sönnergren

ordförande i socialnämnden
kommunalråd
08-520 688 52
christina.sonnergren@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: