Ärenden i kommunstyrelsen behandlade året som gick och beslut för utveckling

Under kommunstyrelsens senaste sammanträde 21 mars diskuterades och fattades beslut i en rad viktiga frågor som rör Nynäshamns kommuns utveckling. Frågorna handlar om allt från kommunstyrelsens verksamhetsberättelse till remissvar på Trafikverkets underlag till infrastrukturplanering. Här följer en kort sammanfattning från sammanträdet.

Verksamhetsberättelse 2023 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkände verksamhetsberättelsen för 2023, som visar på kommunens arbete och framsteg under året som gått. Verksamhetsberättelsen belyser bland annat hur kommunen hanterat ekonomiska utmaningar och vilka insatser som gjorts det senaste året för att förbättra livskvaliteten för Nynäshamns invånare.

Det har varit ett år med tuffa ekonomiska förutsättningar. Under 2023 har ett utvecklings- och effektiviseringsarbete pågått för att möta de ekonomiska utmaningar kommunen står inför kommande år. Bland annat har kommunens organisation setts över och anpassats med en ny förvaltningsorganisation för samhällsbyggnads- och tekniska förvaltningen. Det har även gjorts förändringar av den centrala administrationen. Det har också varit ett fortsatt fokus på samhällsutveckling, bland annat har det tagits beslut om planbesked för Balder Västra 1 och genomförts samråd för detaljplan för etapp 1 i Ösmo. Två nya skolbyggnader har blivit klara, Gläntans förskola i Sorunda och en ny lågstadiebyggnad på Gröndalsskolan. Det har även varit ett fortsatt fokus på säkerhets- och trygghetsarbete i kommunen.

Planeringsförutsättningar inför mål och budget 2025–2028

Kommunstyrelsen beslutade att skicka ut planeringsförutsättningarna inför mål och budget 2025 – 2028 till nämnderna på remiss. Planeringsförutsättningarna kommer tillsammans med remissvaren från nämnderna lägga grunden för kommunens mål och budget fram till 2028.

Planeringsförutsättningarna är baserade på Sveriges kommuners och regioners prognos för skatter och statsbidrag, kommunens befolkningsutveckling, en oförändrad skattesats samt en resultatnivå som planeras till 3 procent av skatter och generella bidrag.

Planeringsstrategi för Nynäshamns kommun 2024

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en planeringsstrategi för Nynäshamns kommun 2024. Kommunfullmäktige ska enligt plan- och bygglagen anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ordinarie val. I planeringsstrategin tar kommunen ställning till planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet och till kommunens fortsatta arbete med översiktsplanen. I Nynäshamns kommun pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan och ambitionen är att kommunstyrelsen ska besluta om granskning av förslag till översiktsplan senare under våren 2024.

Infrastrukturplanering för perioden 2026 - 2037

Trafikverket har skickat ett förslag på hur infrastrukturplaneringen ska se ut 2026-2037 på remiss till landets kommuner. Kommunstyrelsen antog ett Södertörnsgemensamt yttrande samt ett eget yttrande rörande Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen. Särskild vikt lades vid behovet av dubbelspår på Nynäsbanan, åtgärder på väg 225 för att förbättra trafiksäkerheten och minska belastningen från tung trafik.

Flaggning med Natoflaggan

Ett beslut togs om att Nynäshamns kommun framöver ska flagga med Natoflaggan på Natodagen den 4 april, vilket markerar Sveriges medlemskap i försvarsalliansen. Förvaltningen gavs också i uppdrag att revidera riktlinjerna om flaggning i kommunen.

E-förslag om att komplettera skateparken med möjlighet att träna skateboard under vinterhalvåret

Kommunstyrelsen ansåg att e-förslaget är besvarat med förvaltningens svar där det konstaterades att kommunen har byggt en skatepark på Estö och en skateramp på Sorunda samt att det idag inte finns någon lokal som kan användas till att bygga en ramp inomhus. Däremot kan frågeställaren eller någon annan intresserad söka om bidrag från kommunen om de hittar en lokal som skulle kunna vara lämplig för skateboardåkning.

Övriga ärenden

Utöver de nämnda ärendena behandlades även ett svar på en motion om att införa timrapportering/tidsredovisning för arvoderade politiker samt ytterligare tre svar på remisser där kommunstyrelsen antog förvaltningens förslag till svar:

  • Översyn och aktualisering av hamnarna av riksintresse för yrkesfisket
  • Ansökan om tillstånd för användande av svävare
  • Avgränsningssamråd gällande havsbaserad vindpark Kapheira

Dessa beslut och diskussioner speglar kommunstyrelsens arbete för att fortsätta att utveckla Nynäshamns kommun som en attraktiv och hållbar kommun.

Mer information om de enskilda ärendena och fullständiga beslutsförslag finns tillgängliga i dagordningen för sammanträdet Pdf, 286.7 kB.. När protokollet är justerat publiceras det på kommunens webbplats.