Pojke utomhus

När den egna viljan och förmågan får spelrum

Unga vuxna med funktionsvariation har länge haft svårt att få stöd att närma sig arbete eller studier. Deras drömmar och förmågor har inte tagits till vara, och alltför många har ”ramlat mellan olika myndighetsstolar”. Under nästan tre år har SamMA-projektet pågått. Målet har varit att utgå från individuella förmågor och viljan att komma vidare i livet.

Ung i Nynäs riktar sig till ungdomar och unga vuxna som behöver individuellt och samordnat stöd att hitta sin väg till arbete och utbildning. För några år sedan påbörjades samtal kring hur stödet skulle kunna utformas för unga med funktionsvariation. En grupp som Ung i Nynäs inte haft resurser att möta. Gruppen var unga vuxna mellan 16 och 35 år som hamnat mellan myndigheternas olika ansvar. Många hade varit ”hemmasittande” i flera år och bar med sig erfarenheter av misslyckanden från skolan, tidigare arbeten och i sociala relationer. Misslyckanden som påverkat både självkänsla och självförtroende.

Aldrig mött en målgrupp som är så exkluderade och så ensamma som den här.
Ulla-Karin Schön, forskare Stockholms universitet

Initiativ som förändrar livet

Ung i Nynäs uppmärksammade denna grupp unga. Med stöd av Samordningsförbundet Östra Södertörn söktes medel från Europeiska Socialfonden för att Nynäshamn tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och grannkommunerna Haninge och Tyresö skulle kunna starta ett gemensamt projekt: SamMA-projektet (Sammanhållen mobilisering mot arbete).

– Samordningsförbundet stöds av den så kallade Finsam-lagstiftingen och är en viktig aktör för att överbygga organisatoriska mellanrum och ge medlemsorganisationerna förbättrade förutsättningar att samverka kring alla de människor som befinner sig en bit ifrån arbetsmarknaden, förklarar Marianne L Lagestam, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen på Nynäshamns kommun.

Redan från starten, mars 2020, var intresset så stort för medverkan att kö uppstod direkt. Deltagarna möttes av ett litet team med specialistkompetens inom området. Det viktiga var att ge ett personligt utformat stöd utifrån varje deltagares behov, förmåga och vilja.

– Framgångsfaktorer har varit det strukturerade, metodtrogna arbetssättet parallellt med ett genomgående deltagarcentrerat förhållningssätt. Anpassningar och stöd har givits med kontinuitet och varje deltagare har haft en individuellt utformad planering som kunde ändras vid behov. Teamet har jobbat som en helhet utan tidsbegränsning runt varje deltagare, säger Malin Wallmark, delprojektledare och chef för Ung i Nynäs.

Samverkan som gör verklig skillnad

Socialt och digitalt utanförskap, att förstå vilka myndigheter man behöver ha kontakt med, att förstå hur samhället fungerar, att klara av att fylla i de rätta blanketterna, att stå upp för sin rätt och tala för sin sak… Allt detta kan vara oöverstigliga hinder.

Projektet har arbetat fram överenskommelser mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gällande insatser och ramar för samverkan. Likaså har flera enheter inom kommunen tecknat motsvarande samverkansöverenskommelser, bland annat Gymnasiet, Gymnasiesärskolan, Campus, Daglig verksamhet och Myndigheten för äldre och funktionshindrade.

– I SamMA har det varit viktigt att skapa samsyn myndigheter och enheter emellan. Inom projektet har resurserna kunnat samordnas, vilket inte alltid är så lätt i ordinarie verksamhet, menar Malin Wallmark.

Behovet är stort i Nynäshamn

Med en hög andel unga med funktionhinder i Nynäshamns kommun, som inte arbetar eller studerar, finns det ett stort behov av SamMa-projektets insatser. Projektet avslutas vid årsskiftet men har fått medel att fortsätta och kommer nu att helt integreras i Ung i Nynäs ordinarie verksamhet.

Resultat – vi är på rätt väg

SamMA-projektet har varit en satsning med verkligt fina resultat. Totalt har 71 personer deltagit i Nynäshamn. Projektmålet var att 40 procent skulle nå arbete eller studier. Resultatet blev 47 procent. Därutöver uppger 93 procent av deltagarna att de varit delaktiga i sin planering och 75 procent upplever en förbättrad hälsa.

De deltagare som ännu inte gått vidare till arbete eller studier kommer fortsatt få stöd hos Ung i Nynäs.

– I Nynäshamns SamMA-team har vi lyckats särskilt bra, då det varit deltagarens motivation och vilja som fått styra våra arbetsprocesser. Vi har också skapat goda samarbeten med arbetsgivare och studieanordnare som bidragit till att våra deltagare kunnat nå sina mål, avslutar Malin Wallmark.

Mer att läsa:
Här kan du läsa mer om SamMA-projektet hos Samordningsförbundet Östra Södertörn.