05 okt 2023

Flera organisationsförändringar inom kommunen

Inom flera av kommunens förvaltningar pågår just nu organisationsförändringar i syfte att utveckla och effektivisera verksamheten.

Syftet med organisationsförändringarna är att tydliggöra uppdrag, tillvarata samordningsvinster mellan verksamheter och effektivisera arbetssätt. Behovet av effektivisering bottnar i den demografiska utmaningen - fler äldre behöver omsorg och fler barn behöver förskola och skola samtidigt som intäkterna från de som arbetar och betalar skatt inte ökar i samma takt. Dessutom skapar de senaste årets inflation med kraftigt ökade kostnader för räntor, varor, tjänster och pensioner ett tryck på kommunens ekonomi under 2024.

– Som kommundirektör är mitt uppdrag att förbereda och rusta kommunen för de utmaningar vi står inför. Det känner jag ett enormt ansvar för. I ett första skede handlar det om att samla resurserna till kärnverksamheten, sådant som är kritiskt för att invånare ska kunna bo och verka i vår kommun, säger kommundirektör Kristina Tidestav.

Organisationsförändringarna innebär bland annat att en ny teknisk förvaltning har skapats och att ansvarsområden omfördelas mellan kommunstyrelseförvaltningen, näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen och den nya tekniska förvaltningen.

Som en följd av organisationsförändringarna kommer antal tjänster att minskas inom vissa områden, medan det i andra fall tillkommer nya. Just nu pågår risk- och konsekvensanalyser av organisationsförslagen tillsammans med skyddsombuden och beslut väntas under oktober. Då kan man också säga mer om hur många medarbetare som berörs.

– Jag har jag stor förståelse för att förändring för med sig osäkerhet och ibland även oro både inom och utanför organisationen. Jag kommer att göra allt som jag kan för att tiden i osäkerhet blir så kort som möjligt och att alla får den information och det stöd de behöver, säger Kristina Tidestav.