Startskott för utvecklingen av stadskärnan

På torsdagens sammanträde i kommunstyrelsen godkändes en ansökan om planbesked för en utveckling av Alkärrsplan och tillhörande sjukhusbyggnad. Beslutet innebär att kommunen nu kan påbörja arbetet med att göra om detaljplanen för att möjliggöra att nya bostäder och verksamhetslokaler ska kunna byggas på platsen.

I början av året sålde kommunen sina aktieandelar i företaget Alkärrsplans utvecklings AB till de lokala aktörerna Alkärrsplans Intressenter AB. Syftet med försäljningen var att skapa förutsättningar för en utveckling av Alkärrsplan och göra Nynäshamns centrum mer attraktivt för kommuninvånare och besökare. Nu har ägarna ansökt om planbesked för att möjliggöra att nya bostäder och verksamhetslokaler ska kunna byggas på platsen.

– Planbeskedet är ett första viktigt steg för att möjliggöra en utveckling av Alkärrsplan. Jag ser fram mot att tillsammans med fastighetsägarna fortsätta vårt redan väl fungerande samarbete för att driva på utvecklingen i positiv riktning, säger Marcus Svinhufvud, kommunstyrelsens ordförande.

Utveckla småstadsbebyggelse

Av planansökan framgår att fastighetsägarna vill skapa en bebyggelse som bidrar till en levande och trygg stadskärna som stärker det lokala näringslivet. I ansökan har fastigheten delats in i fyra delområden med olika karaktär. På Alkärrsplan finns önskemål om att utveckla en småstadsbebyggelse med verksamhetslokaler i bottenplan och söder om sjukhuset vid Mörbyvägen föreslås ett punkthus för bostäder. Väster om sjukhuset föreslås bostäder och specialbostäder på överbyggd parkering. För själva sjukhusbyggnaden föreslår ägarna förändrade entréer och vissa om- eller tillbyggnationer.

Frågor att utreda

När de här planerna kan bli verklighet är ännu för tidigt att säga. Först ska kommunen arbeta fram ett förslag till ny detaljplan som möjliggör bebyggelsen. I samband med detaljplaneringen behöver flera frågor utredas, bland annat hur parkeringssituationen i centrum ska lösas.

Läs mer om detaljplaneprocessen.