Kommunstyrelsen överlåter till fullmäktige att besluta om folkomröstning

På torsdagen beslutade kommunstyrelsen att låta kommunfullmäktige avgöra om en folkomröstning om den kommunala hemtjänsten ska hållas. Blir en folkomröstning aktuell föreslås att den ska hållas i samband med valet till Europaparlamentet den 9 juni i år.

I slutet av november tog Nynäshamns kommun emot en namninsamling från ett folkinitiativ som vill se en folkomröstning om den kommunala hemtjänsten. För att kommunfullmäktige ska kunna besluta om en folkomröstning ska hållas krävs att minst tio procent av de kommuninvånare som är röstberättigade har skrivit på namninsamlingen. Totalt är 2 783 underskrifter godkända, vilket är tillräckligt många för att väcka ett ärende. Beslutar kommunfullmäktige att en folkomröstning ska genomföras är förslaget att den ska hållas i samband med valet till Europaparlamentet den 9 juni i år. Kommunfullmäktige ska besluta i ärendet på sammanträdet den 15 februari. Resultatet av en folkomröstning är rådgivande.

Ny hemtjänstorganisation

Bakgrunden till namninsamlingen är kommunfullmäktiges beslut från september 2023 om en ny organisation för hemtjänsten. Hemtjänsten som drivs i kommunal regi i Nynäshamns kommun har under lång tid brottats med hög sjukfrånvaro och stora ekonomiska underskott. Den 1 februari 2024 träder den nya organisationen ikraft, vilket innebär att fler brukare i kommunen får sina hemtjänstinsatser utförda av hemtjänstföretag och att kommunens hemtjänst i egen regi koncentreras till centrala Nynäshamn.

Om folkomröstning

För att ett folkinitiativ ska kunna väckas krävs att minst tio procent av de som är röstberättigade i en kommun skriver på initiativet. I Nynäshamns kommuns fall innebär det baserat på folkmängden vid valet 2022 cirka 2 362 underskrifter.

Kommunfullmäktige beslutar att en folkomröstning ska hållas om inte två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget. Kommunfullmäktige i Nynäshamn beslutar i frågan den 15 februari.

Resultatet av en folkomröstning är endast rådgivande. Efter att resultatet sammanställts ska kommunfullmäktige ta ställning till resultatet och fatta beslut i sakfrågan.

Fakta: SKR