Första tertialet visar positiva resultat

Årets första tertialrapport visar ett positivt ekonomiskt resultat och en god utveckling inom flera områden.

Kommunens resultat för årets första fyra månader visar ett överskott på 10,7 miljoner kronor, vilket är 11,4 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Under årets första månader har kommunen arbetat med flera samhällsbyggnadsprojekt, inklusive utbyggnaden av Kalvö verksamhetsområde och förbättringar vid väg 73, där en ny rondell byggs för att öka säkerheten och förbättra trafikflödet. Saneringen av en tidigare båtuppställningsplats i gästhamnen har påbörjats och väntas vara klar i juni. Kommunen har också sett förbättringar i sitt Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKR:s årliga servicemätning, särskilt inom områdena bygglov och markupplåtelse.

En ny skolvalsrutin har införts, där vårdnadshavare för första gången kunnat välja skola till förskoleklass och årskurs 7, där nästan alla har fått sitt förstahandsval. Dessutom har det beslutats om en ny skolstruktur i centrala Nynäshamn, vilket innebär att Gröndalsskolan blir Nynäshamns enda högstadium och renoveringen av skolan pågår nu för fullt för att kunna ta emot de nya eleverna. I Sorunda planeras för en ny F-6-skola som ska färdigställas under 2027.

Nynäshamns gymnasium har sett en 20-procentig ökning i söktrycket, och Campus Nynäshamn har fått fler yrkeshögskoleutbildningar.

Projektet "Bostad först" har startats för att hjälpa hemlösa med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik att få ett stabilt boende. Arbetet med att samverka för barn och unga i riskzonen har också tagit fart genom de sociala insatsgrupperna (SIG) och SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan).

Under våren lockades också tiotusentals deltagare och besökare till orienteringstävlingen Tiomila och Vårsalongen, som arrangerades i samarbete med kommunen.

Kommunens prognos för 2024 visar ett förväntat positivt resultat på 40,2 miljoner kronor, vilket ligger i linje med budgeten.