1
2
3
4
5
6
7
8
9

Guide marklov

Kontrollera om fastigheten är en del av en värdefull kulturmiljö

Om din fastighet är en del av en värdefull kulturmiljö behöver du ta hänsyn till det när du förändrar eller bygger nytt. Om det här inte är aktuellt för dig kan du hoppa vidare till nästa steg.

Fornlämningar på din mark

Om det skulle kunna finnas fornlämningar på den mark du ska bygga på är du som fastighetsägare eller exploatör ansvarig för att se till att detta utreds och att eventuella fornlämningar inte skadas.

Om du misstänker att fornlämningarna berörs av dina byggplaner är du skyldig att ta kontakt med antikvariska myndigheter, exempelvis kommunantikvarien. Det är sedan Länsstyrelsen som beslutar om vilka åtgärder som ska göras.

Ta hänsyn till hur förändringen passar in i miljön

När du ska bygga nytt eller ändra en befintlig byggnad ska du alltid ta hänsyn till hur den planerade förändringen passar in i den omgivande miljön. För byggnader och miljöer av särskilt kulturhistoriskt värde gäller att du ska ta extra hänsyn. Byggnader eller miljöer får inte förvanskas och eventuella ändringar ska ske varsamt. Detta gäller alla förändringar även om de inte är bygglovspliktiga.

Kulturhistoriskt värde kan bestå av olika saker. Det kan vara en byggnad som på något sätt är unik, kanske det är en av få som är välbevarade från en viss stil eller tidsperiod. Men en kulturmiljö kan också vara en helhetsmiljö som är viktig att värna om för att förstå historien om platsen och hur människor har levt och verkat här. Platsen i sig kan också vara förknippad med en historisk händelse eller en viktig person och därför vara värd att bevara.

Kontakt